Tiltak 37 Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler

Innfør felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.

Prosjektfase: Realisere
Prosjekttype: Anskaffe og innføre felles løsning
Prosjektleder: Børge Godhavn

Bakgrunn og behov

De regionale helseforetakene besluttet gjennom RHF AD-møte i mars 2010 å gjennomføre en nasjonal prosess med målsetning om en felles dataløsning for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk-teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM). Oppgaven ble overført til Nasjonal IKT som har gjennomført et prosjekt som har anskaffet og implementert felles IKT-løsning for spesialisthelsetjenesten.

Effekt og nyttebetraktninger

Helseforetakene har tidligere benyttet ulike løsninger og praksis som har medført lite utveksling av informasjon og praksis, kostbar IT-drift, og begrenset og upraktisk samarbeid og koordinering på tvers av institusjoner, helseforetak og regioner.

Den nye løsningen har som overordnet mål å øke effektiviteten i det enkelte helseforetak, øke pasientsikkerhet og bedre pasientbehandlingen. Med utgangspunkt i at mest mulig informasjon skal deles er det levert en løsning sentralt installert hos Norsk Helsenett hvor tilgang gis til det enkelte helseforetak.

Fra styringsdokumentasjonen heter det: «I systemet vil de Medisinsk Tekniske Avdelingene oppfylle kravene som stilles i Lov og Forskrift om Medisinsk Teknisk Utstyr med å registrere alt utstyr som anskaffes, legge inn dokumentasjon, holde oversikt over plassering og eierskap, planlegge og dokumentere vedlikehold, dokumentere feilsituasjoner, bestille deler og holde oversikt over reservedeler. Innen BHM er utlåns- og logistikkfunksjonalitet viktigst, og siden denne delen inneholder sensitive pasientopplysninger er tilgangsstyring en viktig komponent

Videre heter det: «… dele vedlikeholdsinformasjon for å kunne optimalisere sine vedlikeholdsplaner. Ved anskaffelser er det ønskelig å se erfaringer fra andre HF/regioner på typer utstyr. Fra et styringsperspektiv vil et felles system lettere kunne gi gode beslutningsunderlag i forhold til gjenanskaffelse og investeringer i medisinsk teknisk utstyr med grunnlag i utstyrsparkens alder, teknologi, stabilitet og vedlikeholdskostnader hvor man kan innhente sammenliknbar informasjon på tvers av HF/regioner».

Formål

Formålet er å redusere drift- og  forvaltningskostnader, redusere feil på utstyr og gi mer korrekt styringsinformasjon.

Beskrivelse av prosjektoppgaver

Prosjektet skal innføre felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.

Status

Prosjektet har gjennomført oppdraget i henhold til styringsdokumentasjon, og anskaffet og implementert felles nasjonal løsning for forvaltning, drift og vedlikeholds-system for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. I tillegg er det etablert forvaltning av løsningen og drift- og vedlikeholdsavtaler.

Prosjektet er nå avsluttet, og prosjektfase er satt til Realisere som er fasen hvor helseregionene realiserer gevinster.

Administrative dokumenter og leveranser

Prosjektdirektiv for inngåelse av rammeavtale om anskaffelse av IKT-system for MTU og BHM til spesialisthelsetjenesten i Norge

Prosjektdirektiv for implementering av nasjonalt FDV-system for MTU og BHM til spesialisthelsetjenesten i Norge

Kostnyttevurdering for nytt felles system for medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler

Sluttrapport


Retningslinjer for tildeling av midler

Fagforum medisinske kvalitetsregistre disponerer årlig 5 millioner kroner øremerket utvikling av IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  FMK skal via tildeling av midler stimulere til gjennomførelse av prosjekter innen...

HelseWiki 2.0

Fagforum for arkitektur har startet et prosjekt for å forbedre helsewiki.  

Automatisk melding om fødsel

Fase: Gjennomføring Prosjektleder: Anne-Britt H. Thuestad

Avsluttede prosjekter

Digital patologi

Fase: Konsept Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Henvisning mellom HF

Fase: Gjennomføring Prosjektleder: Mona Syversen

Innføre elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Spesifiser, utvikle og innfør elektronisk oppgjørsløsning for H-resepter ved gjenbruk av Helfos eksisterende løsning for elektroniske oppgjør

Metode og verktøy

Ny teknologi AMK

Fase: Gjennomføring Prosjektleder: Oddmund Aase

Prehospital EPJ (P-EPJ)

Fase: Konsept Prosjektleder: IT

Program for samordning av neste generasjons EPJ

Fase: GJennomføring Programleder: Siv Ingebrigtsen

Robust Mobilt Helsenett

Fase: Planlegging Prosjektleder: Rune Holger Andersen

SAFEST

Fase: Planlegging Prosjektleder: Gro Ung

Systemstøtte sykehusapotekene

Fase: Konsept Prosjektleder: Jon Gausdal

Tiltak 37 Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler

Innfør felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.

Arketyper

Arketypeforvaltningen i Nasjonal IKT består av Nasjonalt Redaksjonsutvalg for Arketyper (NRUA) med sekretariat. Dokumentasjon og arketyper finnes på henholdsvis http://wiki.arketyper.no og http://arketyper.no.

God praksis for metoder og bruk

Nasjonal IKT gjør tilgjengelig gode eksempler på bruk av dokumentmaler for prosjektgjennomføring, som samsvarer med metodeverket som benyttes i felles prosjekter og i de enkelte helseregionene.

Klinisk IKT fagforum

KIF er et rådgivende forum og skal bidra i Nasjonal IKT HFs langsiktige strategi for utvikling og tilpasning av funksjonalitet og informasjonsstruktur i kliniske IKT-systemer.

EPJ Systemeierforum

SEF er et forvaltningsforum og har som hovedoppgave å samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ.

Fagforum medisinske kvalitetsregistre

FMK er et rådgivende forum som skal bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får utviklet en velfungerende og kvalitetssikret teknologisk løsning, som driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø.

Prosjektforum

Prosjektforum er et rådgivende forum.

Fagforum arkitektur

FA er et rådgivende forum for arbeidet innenfor IKT-arkitektur i spesialisthelsetjenesten.

Informasjonskapsler

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler for å velge språk og samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Personvern

Personvern handler her om hvordan nettsiden samler inn og bruker informasjonen fra de som besøker nettstedet.

Versjonsmerknader

Hva er nytt og endret i denne versjonen av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten?

Styret i Nasjonal IKT HF

I forbindelse med etableringen av Nasjonal IKT som et helseforetak fra og med 2014 ble den tidligere styringsgruppen erstattet av et foretaksstyre.

Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene

Digitale innbyggertjenester

Kravstill og utvikle nasjonale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten.

Tiltak 1004 Konsekvensutredning for elektronisk sykemelding

Konsekvensutredning for innføring av elektronisk sykemelding i spesialisthelsetjenesten.