Prosjekt Robust Mobilt Helsenett utvider gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen av prosjekt Robust Mobilt Helsenett (RMH) ble startet januar 2018. Gjennom arbeidet i perioden februar – juni ble det klart at det var behov å utvide den opprinnelige planen for gjennomføringsfasen.

 

De mest sentrale årsakene til dette var:

 • Det tok lengre tid enn antatt å få etablert den vedtatte organisasjonsmodellen.
 • Arbeidet med å få et etablert et felles utgangspunkt i helseregionene for det videre arbeidet krevde mye innsats.
 • Helseregionene ønsket å etablere en annen modell for anskaffelse, enn den som opprinnelig var skissert i planfasen. Bakgrunnen for dette ønsket var større trygghet i gjennomføringen av anskaffelsene.
 • De lokale mottaksprosjektene ønsket mer tid til å planlegge og forberede innføringen.

Med bakgrunn i dette utarbeidet fellesprosjektet en revidert plan som ble vedtatt i Nasjonal IKTs porteføljestyre 30.08.2018. Sentralt føringer for den reviderte planen var:

 • Det legges opp til en anskaffelsesmodell hvor leverandøren (samarbeidspartneren) bistår prosjektet med testing og valg av løsning.
 • Det settes av mer tid til å planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre testingen.
 • Det settes økt fokus på å kartlegge og avdekke tekniske utfordringer i grensesnittet mellom leveransene fra fellesprosjektet og den enkelte region.
 • Fokus på økt kvalitet i arbeidet med å få gjennomført kontraktsforhandlinger.

Basert på ovennevnte føringer er de mest sentrale aktivitetene i den reviderte versjonen av planen:

PeriodeAktiviteter
September – Desember 2018
 • Forhandling og inngåelse av kontrakt med samarbeidspartner.
 • Forhandling og inngåelse av kontrakt(-er) med mobiloperatørene.
 • I samarbeid med helseregionene, Norsk Helsenett og samarbeidspartner planlegge gjennomføring av testing.
 • Gjennomføre 'nedvalg' av tilbudte løsninger for å stå igjen med løsningene som skal testes.
 • Utarbeide førsteutkast til SLA-avtaler
Januar – Juni 2019
 • Gjennomføre testing av valgte løsninger. De planlagte testene er:
  • Rutertest – Her testes funksjonalitet og stabilitet i mobilruterne opp mot hverandre etter gitte kriterier.
  • Adminverktøy – Her testes funksjonalitet, brukergrensesnitt og stabilitet i tilbudte drifts- og overvåkningsverktøy.
  • Felttest – Testing av utstyr i operativ bruk.
 • Beslutte valg av endelig løsning – basert på testresultater
 • Forberede mottaksprosjekter i helseregionene
 • Planlegge gjennomføring av pilottest.
Juli – August 2019
 • Tuning av 'valgt' løsning
 • Forberedelser til pilottest
September – Desember 2019
 • Gjennomføring av pilottest
 • Resultat fra Pilottest behandles i prosjektstyre – Beslutning om eventuell oppstart av bredding
 • SLA-avtaler ferdigstilles
Januar – Mars 2020
 • Håndtering av avvik etter pilot
 • Prosjektet avsluttes
 • Løsning overleveres regionene
Fant du det du lette etter?