Prosjekt Robust Mobilt Helsenett (RMH) starter ‘Gjennomføringsfasen’

 ‘Robust Mobilt Helsenett’ er et prosjekt i regi av Nasjonal IKT (NIKT), som går ut på å etablere en felles løsning for mobil datakommunikasjon til bruk for den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten i de fire helseregionene.

Foto: Haukealnd Universitetssykehus

​Beslutning om oppstart


‘Robust Mobilt Helsenett’ er et prosjekt i regi av Nasjonal IKT (NIKT), som går ut på å etablere en felles løsning for mobil datakommunikasjon til bruk for den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten i de fire helseregionene.
Løsningen vil bli innført som en ny tjeneste og arbeidsnavnet på den nye tjenesten er ‘Robust Mobil Datakommunikasjon’.
Planfasen av prosjektet er gjennomført i perioden oktober 2016 – desember 2017 og gjennomføringsfasen er planlagt gjennomført i perioden januar 2018 – mars 2019.
Til Nasjonal IKTs styremøte 18.01.2018 ble leveransene tilknyttet avslutning av planfasen og oppstart av gjennomføringsfasen fremlagt for styret.


Arbeidet i gjennomføringsfasen

Prosjektet er nå godt i gang med oppstart av gjennomføringsfasen med fokus på følgende områder:

Organisering
Det er besluttet at arbeidet i gjennomføringsfasen skal utføres av en sentral prosjektorganisasjon, hvor den enkelte helseregion vil bli forespurt om deltakelse innen spesifikke kompetanseområder. I tillegg vil den enkelte region bli forespurt om å stille med en regional koordinator, som vil ha en todelt rolle:
      1. Representere egen region i sentral prosjektorganisasjon.
      2. Lede/koordinere arbeidet med å innføre den nye tjenesten i egen region.

Forespørsler om deltakelse ble sendt regionene desember 2017 og en viktig del av arbeidet i første del av gjennomføringsfasen er å følge opp forespørslene for å sikre at regionene kan stille med de nødvendige ressurser for å implementere løsningen.

Avtaler
Det er gjennom arbeidet i planfasen besluttet at prosjektet vil ha et grensesnitt mot følgende aktører:

1. Sykehusinnkjøp HF for å bistå prosjektet med å få etablert de nødvendige nasjonale kontrakter for anskaffelser som følger av prosjektet.


2. Norsk Helsenett SF (NHN) skal stå for etablering og drift av felles oppkobling av mobiloperatørene mot helsenettet, den såkalte ‘Grunnmuren’. I tillegg vil NHN være en aktør for drift og 2.linjesupport for den nye tjenesten på tvers av regionene, betegnet som ‘Interregional tjenesteleverandør’.

Det vil bli skrevet egne avtaler mellom NIKT-prosjektet og ovennevnte aktører for å sikre god kvalitet på samarbeidet mellom partene. Sentrale temaer i avtalene vil være retningslinjer for samarbeidet og klare ansvarsområder mellom partene.


Detaljplanlegging
Etter at rollene i den sentrale prosjektorganisasjonen er besatt, vil prosjektet ha fokus på:
  • I samarbeid med Sykehusinnkjøp HF planlegge og gjennomføre de nødvendige aktiviteter for å etablere nasjonale avtaler for anskaffelser.
  • I samarbeid med Norsk Helsenett planlegge og gjennomføre de nødvendige aktiviteter for å etablere ‘Grunnmur’.
  • I samarbeid med de regionale koordinatorene starte arbeidet med å planlegge og gjennomføre oppstartsaktiviteter i den enkelte region.

Plan for gjennomføringsfasen


Overordnet så består den godkjente planen for denne fasen av tre hoveddeler:
         1. Anskaffelse og Etablering – Første halvdel av 2018
             a. Utarbeide underlag og fremforhandle avtaler for de anskaffelser som følger av prosjektet.
             b. Etablere felles grensesnitt for tilkobling av mot helsenettet
             c. Etablere mottaksprosjekter i de fire helseregionene

         2. Pilotering av løsning - Annen halvdel av 2018
             a. Gjennomføre pilottest i regionene med fokus på hele ‘verdikjeden’
             b. Rapport etter pilottest

         3. Avslutning av prosjekt - Første kvartal 2019
             a. Følge opp pilotrapport
             b. Avslutte prosjektet og overlevere til linjen