Robust Mobilt Helsenett - gjennomføring

Tiltak 62

Fase: Gjennomføring
Status: Pågående
Prosjektleder: Rune Holger Andersen

 

​Bakgrunn og behov

Dagens situasjon er at mobil datakommunikasjon i all hovedsak går via Telenor sitt mobilnett og deres løsning for «Mobile Data Access».

Løsningen er til enhver tid ikke mer robust enn det Telenor sin mobile dekning og infrastruktur gir.
I dag dekkes behovet for eksempel i en ambulanse ved at flere ulike enheter i bilen er utstyrt med hvert sitt SIM-kort, uten muligheter for å dele på mobil tilkobling. I fremtiden ser man for seg en løsning hvor enhetene i bilen kobler seg opp mot en sentral kommunikasjonsenhet (mobil ruter) som gir robust og sikker datakommunikasjon inn til en felles grunnmur hos driftsleverandøren (Norsk Helsenett), derfra distribueres signalene via helseforetakenes kjernenett til den enkelte region/foretak.

Prosjektet gjennomførte i 2016 en konseptfase hvor det ble utredet to alternative konsepter for videreføring. De er:

 • En løsning med en ruter som håndterer flere ulike mobile nettverk, og som kan benytte seg av satellitt og/eller nødnett ved behov. Dette er et konsept hvor det finnes aktuelle løsninger i markedet.

 • En løsning hvor det er vurdert hvordan relativt rimelige og standardiserte komponenter, satt sammen i en god arkitektur, kan gi en god og robust dekning. Ved utgangen er konseptfasen er ikke prosjektet kjent med at en slik løsning tilbys i markedet i dag.
  Det kan også være aktuelt med en løsning hvor de to konseptene kombineres.

Gjennom arbeidet i planfasen ble det besluttet å endre på konseptene som tidligere lå til grunn. Det ble etablert tre konsepter for det videre arbeidet.

Konsept

Beskrivelse

Small

 • Det laveste nivået av løsningen vil være definert som ett eller flere abonnementer (simkort) tilknyttet avtaler og arkitektur utarbeidet gjennom prosjektet.

 • Abonnementene kan være levert av Telenor under Sykehusinnkjøpsavtalen, fra Telia og/eller Ice under avtaler som blir fremforhandlet i regi av Robust mobilt helsenett i gjennomføringsfasen.

   

Medium

 • Multiruter for bruk i fartøy som kan nyttiggjøre seg av to mobile nettverk og teknologier for å utnytte dette.

 • Mulriruter skal støtte WiFi både som aksesspunkt og klient.

 • Antenner og utstyr, som følger av montering, etter behov.

 • WAN bør tilbys som opsjon.

 • Benytter abonnement (simkort) fra Small-konseptet.

Large

 • Multiruter for bruk i fartøy som kan nyttiggjøre seg av minst tre mobile nettverk og teknologier for å utnytte dette.

 • Ruteren skal støtte WiFi både som aksesspunkt og klient.

 • Ruteren skal støtte LAN/WAN kommunikasjon.

 • Antenner og utstyr, som følger av montering, etter behov.

 • Benytter abonnement (simkort) fra Small-konseptet.

I planfasen ble det gjennomført følgende aktiviteter / leveranser:

 • Aktiviteter mot markedet, i form av en leverandørkonferanse og fagsamlinger / workshops. Dette har gitt avklaringer på hva markedet kan tilby i forhold til de beskrevne konseptene.

 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner for løsninger. Kravspesifikasjonene er etablert på de valgte konseptene.

 • Utredning av modell for anskaffelse av aktuelle løsninger.

 • Utforming av konsept for drift og forvaltning av løsningene.

 • Utarbeidelse av prosjektbegrunnelse hvor gevinstene ved å innføre løsningen utredes.

 • Utarbeidelse av realiseringsstrategi.

I sum ga dette det underlaget for beslutning om oppstart av ‘Gjennomføringsfase’ i Nasjonal IKT HF sitt styremøtet januar 2018.

Organisering


Målsettingen med organiseringen i gjennomføringsfasen av prosjektet er:

 • Sikre en effektiv prosjektgjennomføring med fokus på prosjektets leveranser og med lite «administrativt overhead».

 • Sikre en organisering av prosjektet som er i stand til å gjennomføre leveransene som er beskrevet i prosjektets mandat og styringsdokument ved:

  • Å etablere en sentral prosjektorganisasjon med tydelig ansvarsfordeling og klare mandater.

  • Å etablere en modell som sikrer god involvering av de regionale helseforetakene. Modellen inkluderer blant annet:

   • Etablering av lokale mottaksorganisasjoner

   • Regionens koordinator har en rolle i sentral prosjektorganisasjon

   • Strukturert og regelmessig informasjonsarbeid

  • Etablere tydelige avtaler med eksterne parter med fokus på:

   • Den enkeltes part ansvar

   • Forpliktelser og skaleringspunkter

   • Økonomi

   • Ressurser

  • Sikre kvalitet i prosjektets arbeid og leveranser gjennom bruk av prosjektrom, felles maler og standarder som etableres for prosjektet.

  • Etablere og følge tydelige rapporteringsveier.

  • Sikre involvering av interessenter som helseregioner, helseforetak og andre organisasjoner gjennom en tydeliggjøring av samarbeidet mellom prosjektet og interessentene. Dette også for å sikre at interessentene gjennomfører de aktiviteter og leveranser som de kan bli pålagt av prosjektet.

Det vil være særskilt fokus på å etablere en tydelig ansvarsfordeling og samarbeidsmodell mellom det interregionale Nasjonal IKT-prosjektet og de regionale mottaksorganisasjonene.

Organiseringen av arbeidet i gjennomføringsfasen følger denne modellen:

Gjennomføringsfasen av prosjektet gjennomføres med en sentral prosjektorganisasjon og en lokal mottaksorganisasjon i den enkelte region. Den sentrale prosjektorganisasjonen etableres gjennom Nasjonal IKT, og de regionale mottaksorganisasjonene har deltakere fra den enkelte region/foretak. Det enkelte regionale mottaksorganisasjonen vil ha en koordinator som har en todelt rolle. I tillegg til å lede den regionale mottaksorganisasjonen, deltar han også i den sentrale prosjektorganisasjonen.

Ansvarsområder sentral prosjektorganisasjon

Viktige ansvarsområder for den sentrale prosjektorganisasjonen er:

 • Utarbeide leveransene som er beskrevet i styringsdokumentet for gjennomføringsfasen. Avhengig av leveransens art så vil den enten bli utarbeidet av den sentrale prosjektorganisasjonen, eller så vil den sentrale prosjektorganisasjonen ha en koordinerende rolle.

 • Koordinere aktivitetene og leveransene mellom aktørene i prosjektet. De kjente aktørene ved oppstart av gjennomføringsfasen er:

  • De regionale helseforetakene

  • De kommersielle leverandørene

  • Sykehusinnkjøp HF

  • Norsk Helsenett SF

  • Nasjonal IKT HF

 • Bistå de regionale mottaksorganisasjonene.

 • Være et rådgivende organ for de involverte aktørene.

 • Representere prosjektet i diverse fora.

Ansvarsområder regional mottaksorganisasjon

Viktige oppgaver for den regionale mottaksorganisasjonen er:

 • Bidra i arbeidet med å koordinere aktivitetene på tvers av regionene.

 • Ha fokus på arbeidet med å informere og håndtere interessenter i egen region.

 • Være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å:

  • Bistå den sentrale prosjektorganisasjonen med utarbeidelse av prosjektleveranser.

  • Deltakelse i utprøving av løsning(-er) i forbindelse med anskaffelse(-er)

  • Deltakelse i arbeidet med pilotering av valgt løsning.

  • Ta et aktivt ansvar for tilpasning av rutiner, prosesser og organisasjon i forbindelse med innføring av den nye tjenesten.

Avtaleparter innen helsesektoren

Avtalepartene innen helsesektoren er:

 • Norsk Helsenett SF – 

  • Rolle som interregional tjenesteleverandør.

  • Etablering av 'Grunnmur' for tilkobling av mobiloperatørene.

  • SLA-avtaler for drift mot de regionale IKT-selskapene

  • Fasilitering av interregionalt forvaltningsråd

  • Forvaltning  av avtaler

 • Nasjonal IKT HF –

  • Avtale med samarbeidspartner (leverandør) om bistand med anskaffelse (-r).

 • Sykehusinnkjøp HF –

  • Etablering av kontrakt mot samarbeidspartner (SSA-B).

  • Etablering av kontrakt (-er) for kjøp av løsning (SSA-K).

  • Etablering av kontrakter mot mobiloperatørene.

  • Bistå fellesprosjektet med å gjennomføre kontraktsforhandlinger.

  • Bistå fellesprosjektet med gjennomføring av anskaffelser.

 • De regionale helseforetakene

  • Driftsavtaler mot Norsk Helsenett SF

  • Avtaler på førstelinje brukerstøtte mot den prehospitale tjenester

Eksterne leverandører

Eksterne avtaleparter er identifisert til å være:

 1. Leverandør(-er) av komponenter til etablering av 'Grunnmur'.

 2. Leverandører av mobile dataabonnementer (Telenor, Telia og Ice).

 3. Leverandør av multirutere.

 4. Leverandør(-er) av antenner og utstyr for å få multiruter montert og tilkoblet helsenettet.

 5. Leverandør av administrasjonsverktøy og VPN-konsentrator.


Avtaler tilknyttet etablering av 'Grunnmur', punkt 1, håndteres av Norsk Helsenett HF.
Avtaler tilknyttet andre anskaffelser, punkt 2-5, håndteres av Sykehusinnkjøp HF. 

Tidsplan, Leveranser og milepæler


Den overordnede tidsplanen for prosjektet, sist godkjent av styret for Nasjonal IKT HF i januar 2018, er:

Løsningen vil, etter planen, være tilgjengelig for helseregioner senest 2. kvartal 2020.

De viktigste milepælene i gjennomføringsfasen er:

Nummer

Beskrivelse

Tidsrom

1

Sentral prosjektorganisasjon etablert

Februar 2018

2

Revidert modell for anskaffelse besluttet

Mai 2018

3

Kontrakt med samarbeidspartner (leverandør) signert

November 2018

4

Beslutning om hvilke løsninger som skal testes

Desember 2018

5

Testing avsluttet - Endelig beslutning på valg av løsning

Juni 2019

6

Avslutning av pilot

November 2019

7

Godkjenning av pilot og avtaler for drift- og forvaltning

Desember 2019

8

Prosjekt avsluttet – Løsning overlevert regionene

2.kvartal 2020

Forventede gevinster

På et overordnet nivå så vil gevinstene ved en gjennomføring av prosjektet være knyttet opp mot:

 • En felles nasjonal tjeneste levert av nasjonal tjenesteleverandør med robust og sikker mobil tilknytning til helsenettet via en felles ‘grunnmur’.
 • En skalerbar løsning som kan videreutvikles felles på et nasjonalt plan etter hvert som ny mobilteknologi og infrastruktur blir tilgjengelig i markedet
 • Felles regionale krav til løsningen.
 • Økt standardisering av mobil infrastruktur mellom helseregionene.
 • Felles drifts- og forvaltningsmodell på tvers av regionene.
 • Felles front mot leverandører og andre aktører for å fremme behov og dialog rundt videreutvikling av mobil kommunikasjon i de prehospitale tjenestene.
 • Bedre forståelse av de utfordringene som er knyttet til robuste mobile tjenester på et nasjonalt nivå
  «Stordriftsfordeler» gjennom felles avtale for anskaffelse og drift av løsning.
 • Mulighet for statistikker og erfaringsutveksling både på regionalt og nasjonalt nivå.

Dokumenter

Mandat gjennomføringsfase

Nyheter fra Robust Mobilt Helsenett

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.