Robust Mobilt Helsenett - gjennomføring

Tiltak 62

Fase: Gjennomføring
Status: Pågående
Prosjektleder: Rune Holger Andersen

 

​I tråd med den økende omfanget av mobile tjenester, så skapes det et behov for et sikrere og mer robust mobilt samband. I helsesektoren ser vi det dette gjennom et stadig større behov for oppkobling av mobile enheter, med tilhørende tjenester, opp mot helsenettet. Dette prosjektet retter seg primært mot å støtte dagens og fremtidens behov for robust mobil datakommunikasjon i de prehospitale tjenestene.

Bakgrunn og behov

Dagens situasjon er at mobil datakommunikasjon i all hovedsak går via Telenor sitt mobilnett og deres løsning for «Mobile Data Access».


 

Løsningen er til enhver tid ikke mer robust enn det Telenor sin mobile dekning og infrastruktur gir.
I dag dekkes behovet for eksempel i en ambulanse ved at 2-3 ulike enheter i bilen er utstyrt med hvert sitt SIM-kort, uten muligheter for å dele på mobil tilkobling. I den fremtidige løsningen ser man for seg en løsning hvor enhetene i bilen kobler seg opp mot en sentral kommunikasjonsenhet som gir robust og sikker datakommunikasjon. Dette kan illustreres med følgende modell:

Eksempel på ambulanse med sentral kommunikasjonsløsning

 

 

Prosjektet har gjennomført en konseptfase hvor det er utredet to alternative konsepter for videreføring. De er:

 1. En løsning med en ruter som håndterer flere ulike mobile nettverk, og som kan benytte seg av satellitt og/eller nødnett ved behov. Dette er et konsept hvor det finnes aktuelle løsninger i markedet.

 2. En løsning hvor det er vurdert hvordan relativt rimelige og standardiserte komponenter, satt sammen i en god arkitektur, kan gi en god og robust dekning. Ved utgangen er konseptfasen er ikke prosjektet kjent med at en slik løsning tilbys i markedet i dag.
  Det kan også være aktuelt med en løsning hvor de to konseptene kombineres.

 

Gjennom arbeidet i planfasen er det besluttet å endre på konseptene som tidligere lå til grunn. Det er nå etablert tre konsepter for det videre arbeidet.

Konseptbeskrivelse
Konsept Beskrivelse
Small
 • Det laveste nivået av løsningen vil være definert som ett eller flere abonnementer (simkort) tilknyttet avtaler og arkitektur utarbeidet gjennom prosjektet.
 • Abonnementene kan være levert av Telenor under Sykehusinnkjøpsavtalen, fra Telia og/eller Ice under avtaler som blir fremforhandlet i regi av Robust mobilt helsenett i gjennomføringsfasen.

   
Medium
 • Multiruter for bruk i fartøy som kan nyttiggjøre seg av to mobile nettverk og teknologier for å utnytte dette.
 • Mulriruter skal støtte WiFi både som aksesspunkt og klient.
 • Antenner og utstyr , som følger av montering, etter behov.
 • WAN bør tilbys som opsjon.
 • Benytter abonnement (simkort) fra Small-konseptet.
Large
 • Multiruter for bruk i fartøy som kan nyttiggjøre seg av minst tre mobile nettverk og teknologier for å utnytte dette.
 • Ruteren skal støtte WiFi både som aksesspunkt og klient.
 • Ruteren skal støtte LAN/WAN kommunikasjon.
 • Antenner og utstyr, som følger av montering, etter behov.

For ytterligere avgresninger vises det til gjeldende styringsdokument. 

 

I  planfasen er det så langt planlagt og gjennomført følgende aktiviteter / leveranser:

 1. Det er gjennomført flere aktiviteter mot markedet, blant annet både i form av en leverandørkonferanse og fagsamlinger / workshops. Det er avklart hva markedet kan tilby i forhold til de valgte konseptene.

 2. Det er utarbeidet kravspesifikasjoner for løsninger som følger de valgte konseptene.

 3. Det er utredet modell for anskaffelse av de løsningene som følger av prosjektet.

 4. Det er utformet konsept for drift og forvaltning av aktuelle løsninger.

 5. Det er utarbeidet en business case (prosjektbegrunnelse) hvor gevinstene ved å innføre løsningen utredes.

 6. Det er utarbeidet en realiseringsstrategi for innføring løsningen som følger av prosjektet

I sum skal dette gi det nødvendige underlag for beslutning om prosjektet kan gå videre til gjennomføringsfasen.

Forventede gevinster

På et overordnet nivå så vil gevinstene ved en gjennomføring av prosjektet være knyttet opp mot:

 1. En felles nasjonal tjeneste med robust mobilt tilknytning mot helsenettet.

 2. En felles løsning som er skalerbar og som kan videreutvikles i en felles basis for Helse-Norge etter hvert som ny mobil teknologi og infrastruktur blir tilgjengelig i markedet

 3. Helseregionene bidrar i fellesskap til utarbeidelse av kravene som settes til løsningen. Noe som vil bidra til standardisering mellom regionene i valgte løsninger.

 4. Bedre forståelse av de utfordringene som er knyttet til robuste mobile tjenester på et nasjonalt nivå

 5. «Stordriftsfordeler» gjennom felles avtale for anskaffelse og drift av løsning

De kvalitetsmessige gevinstene i den «operative hverdagen» hvor et robust mobilt helsenett vil være en sentral premissgiver, kan blant annet være:

 • Bedre forberedelser for leger; de vil kunne benytte reisetiden på å oppdatere seg best mulig om skade/sykdom og pasient.

 • Samme tilgang til informasjon for ambulansearbeidere, som for helsepersonell, på sykehus.

 • Bedre beslutningsstøtte for ambulansearbeidere.

 • Tilrettelegge for felles situasjonsforståelse ved at aktørene har tilgang til samme informasjon.

 • Bedre pasientsikkerhet i den prehospitale tjenesten.

 • Tilrettelegge for kontinuitet i diagnostikk, overvåking, behandling og dokumentasjon langs pasientforløp, fra nødmeldingsfase til sykehus.

 • Tilrettelegge for redusert tid og kost til skanning av papirjournal og annet etterarbeid, inkl. det å få økt kvaliteten av informasjonen som blir importert.

 • Åpne for bruk av tjenester som krever raskere og mer stabil overføring av data, som for eksempel overføring av video.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Planfasen av «Robust Mobilt Helsenett» er planlagt gjennomført i perioden okt-2016 til des-2017. 

De mest sentrale milepælene er:

Sentrale milepæler

Nummer

Beskrivelse

Tidsrom

1

Leverandørkonferanse gjennomført

Januar 2017

2

Kravspesifikasjoner godkjent av prosjektstyre

September 2017

3

Konsepter for anskaffelse godkjent av prosjektstyre

November 2017

4

Modell for drift og forvaltning av løsning godkjent av prosjektstyre

Oktober 2017

5

Prosjektbegrunnelse godkjent av prosjektstyre

November 2017

6

Overordnet plan for «Gjennomføringsfasen av prosjektet» er godkjent av prosjektstyret

Desember 2017

Berørte aktører

De aktørene som direkte berøres av prosjektet er:

 • Nasjonal IKT

 • De regionale helseforetakene

 • Norsk Helsenett

 • Helseforetakene Driftsorganisasjon (HDO)

 • Luftambulansetjenesten

 • Direktoratet for E-helse

 • Helsedirektoratet

 • Sykehusinnkjøp HF

Organisering av prosjektet

Prosjektet vil drives av en sentral prosjektorganisasjon. Det er den sentrale prosjektorganisasjonen som er ansvarlig for utarbeiding av prosjektets leveranser i planfasen. For å bistå den sentrale prosjektorganisasjonen med dette arbeidet etableres det en utvidet prosjektgruppe, som består av deltakere fra helseregionene, luftambulansetjenesten og HDO. Det er viktig med bred involvering for å få konsensus om prosjektets leveranser.

Den sentrale prosjektorganisasjonen rapporterer til prosjektstyret via prosjektleder. Prosjektstyret ledes av klinikksjef Jon H. Mathisen Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

Modellen kan illustreres på denne måten:

Styringsmodell_informasjonsflyt

Dokumenter

Mandat gjennomføringsfase

Tidligere leveranser

Planfasen

Styringsdokument planfase Prosjektbegrunnelse  Arkitekturalternativer Beskrivelse Drift og Forvaltningsmodell
Vedlegg 1 Utdrag av Drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger Vedlegg 2 Drift og Forvaltningsmodell
Realiseringsstrategi

Konseptfasen

 

Konsept Robust Mobilt Helsenett Overordnede krav og behov

Use-case beskrivelser for bruk av mobil helsenett-tilgang

Nyheter fra Robust Mobilt Helsenett

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.