Robust Mobilt Helsenett

Tiltak 62

Fase: Planlegging
Prosjektleder: Rune Holger Andersen

I tråd med den økende omfanget av mobile tjenester, så skapes det et behov for et sikrere og mer robust mobilt samband. I helsesektoren ser vi det dette gjennom et stadig større behov for oppkobling av mobile enheter, med tilhørende tjenester, opp mot helsenettet. Dette prosjektet retter seg primært mot å støtte dagens og fremtidens behov for robust mobil kommunikasjon i de prehospitale tjenestene og andre mobile helsetjenester som jordmødre, hjemmesykepleier, blodbuss med mere.

​Bakgrunn og behov

Dagens situasjon er at mobil kommunikasjon i all hovedsak går via Telenor sitt mobilnett og deres løsning for «Mobile Data Access».


Løsningen er til enhver tid ikke mer robust enn det Telenor sin mobile dekning og infrastruktur gir.
I dag dekkes behovet for eksempel i en ambulanse ved at 2-3 ulike enheter i bilen er utstyrt med hvert sitt SIM-kort, uten muligheter for å dele på mobil tilkobling. I den fremtidige løsningen ser man for seg en løsning hvor enhetene i bilen kobler seg opp mot en kommunikasjonsenhet som gir robust og sikker kommunikasjon. Dette kan illustreres med følgende modell:

Prosjektet har gjennomført en konseptfase hvor det er utredet to alternative konsepter for videreføring. De er:

 1. En løsning med en ruter som takler flere ulike mobile nettverk, og som kan benytte seg av satellitt og/eller nødnett ved behov. Dette er et konsept hvor det finnes aktuelle løsninger i markedet.

 2. En løsning hvor det er vurdert hvordan relativt rimelige og standardiserte komponenter, satt sammen i en god arkitektur, kan gi en god og robust dekning. Ved utgangen er konseptfasen er ikke prosjektet kjent med at en slik løsning tilbys i markedet i dag.

Det kan også være aktuelt med en løsning hvor de to konseptene kombineres.

For planfasen av prosjektet er det planlagt med følgende aktiviteter / leveranser:

 1. Det skal gjennomføres flere aktiviteter mot markedet, blant annet både i form av en leverandørkonferanse og fagsamlinger / workshops. Dette for å avklare hva markedet har å tilby i forhold til de valgte konseptene.

 2. Utarbeidelse av kravspesifikasjoner for løsninger som følger de valgte konseptene. Dette er avhengig av tett dialog med foretak og leverandørmarkedet.

 3. Det skal utredes modeller for anskaffelse av løsninger som følger de skisserte konsepter. I tilfeller hvor markedet ikke kan levere skisserte løsninger, så skal modell for et samarbeid for utvikling av aktuelle løsninger vurderes.

 4. Det skal lages konsept(-er) for drift og forvaltning av aktuelle løsninger.

 5. Det skal lages en prosjektbegrunnelse (Business Case) hvor gevinstene ved å innføre Robust Mobilt Helsenett utredes.

I sum skal dette gi det nødvendige underlag for beslutning om prosjektet kan gå videre til gjennomføringsfasen.

Forventede gevinster

På et overordnet nivå så vil gevinstene ved en gjennomføring av prosjektet være knyttet opp mot:

 1. En felles nasjonal tjeneste med robust mobilt tilknytning mot helsenettet.

 2. En felles løsning som er skalerbar og som kan videreutvikles i en felles basis for Helse-Norge etter hvert som ny mobil teknologi og infrastruktur blir tilgjengelig i markedet

 3. Helseregionene bidrar i fellesskap til utarbeidelse av kravene som settes til løsningen. Noe som vil bidra til standardisering mellom regionene i valgte løsninger.

 4. Bedre forståelse av de utfordringene som er knyttet til robuste mobile tjenester på et nasjonalt nivå

 5. «Stordriftsfordeler» gjennom felles avtale for anskaffelse og drift av løsning

De kvalitetsmessige gevinstene i den «operative hverdagen» hvor et robust mobilt helsenett vil være en sentral premissgiver kan blant annet være:

 • Bedre forberedelser for leger; de vil kunne benytte reisetiden på å oppdatere seg best mulig om skade/sykdom og pasient.

 • Samme tilgang til informasjon for ambulansearbeidere, som for helsepersonell, på sykehus.

 • Bedre beslutningsstøtte for ambulansearbeidere.

 • Tilrettelegge for felles situasjonsforståelse ved at aktørene har tilgang til samme informasjon.

 • Bedre pasientsikkerhet i den prehospitale tjenesten.

 • Tilrettelegge for kontinuitet i diagnostikk, overvåking, behandling og dokumentasjon langs pasientforløp, fra nødmeldingsfase til sykehus.

 • Bidra til færre tapte pasientjournaler.

 • Tilrettelegge for redusert tid og kost til skanning av papirjournal og annet etterarbeid, inkl. det å få økt kvaliteten av informasjonen som blir importert.

 • Åpne for bruk av tjenester som krever raskere og mer stabil overføring av data, som for eksempel overføring av video.

Noen av de skisserte gevinstene baserer seg på løsninger som ennå ikke er implementert i de prehospitale tjenestene, som for eksempel «Prehospital EPJ».

 Planfasen vil også levere en prosjektbegrunnelse (Business Case) med estimater på de økonomiske gevinstene ved å innføre et mer robust mobilt helsenett.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Planfasen av «Robust Mobilt Helsenett» er planlagt gjennomført i perioden okt-2016 til apr-2017.  Vedlagte oversikt illustrerer aktiviteter og leveranser for planfasen.

De mest sentrale milepælene er:

Nummer

Beskrivelse

Tidsrom

1

Leverandørkonferanse gjennomført

Januar2017

2

Kravspesifikasjoner godkjent av prosjektstyre

Mars/April 2017

3

Konsepter for anskaffelse godkjent av prosjektstyre

Mars/April 2017

4

Modell for drift og forvaltning av løsning godkjent av prosjektstyre

Mars/April 2017

5

Prosjektbegrunnelse godkjent av prosjektstyre

Mars/April 2017

6

Overordnet plan for «Gjennomføringsfasen av prosjektet» er godkjent av prosjektstyret

Mars/April 2017

Datoene for de overordnede milepælene 2-6 er tentative

Berørte aktører

De aktørene som direkte berøres av prosjektet er:

 • Nasjonal IKT

 • De regionale helseforetakene

 • Norsk Helsenett

 • Helseforetakene Driftsorganisasjon (HDO)

 • Luftambulansetjenesten

 • Direktoratet for E-helse

 • Sykehusinnkjøp HF

Aktører som mer indirekte vil/kan ha et grensesnitt mot prosjektet er:

 • Velferdsteknologi i kommunene

 • Nødetatene

 • Forsvaret

Organisering av prosjektet

Prosjektet vil drives av en sentral prosjektorganisasjon. Det er den sentrale prosjektorganisasjonen som er ansvarlig for utarbeiding av prosjektets leveranser i planfasen. For å bistå den sentrale prosjektorganisasjonen med dette arbeidet etableres det en utvidet prosjektgruppe, som består av deltakere fra helseregionene, luftambulansetjenesten og HDO. Det er viktig med bred involvering for å få konsensus om prosjektets leveranser.

Den sentrale prosjektorganisasjonen rapporterer til prosjektstyret via prosjektleder. Prosjektstyret ledes av klinikksjef Jon H. Mathisen Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

Modellen kan illustreres på denne måten:

Dokumenter

Styringsdokument planfase


Tidligere leveranser

Konsept Robust Mobilt HelsenettOverordnede krav og behov

Use-case beskrivelser for bruk av mobil helsenett-tilgang