Ny teknologi AMK

Prosjektet «Ny teknologi AMK» skal anskaffe ny, felles IT løsning til landets AMK sentraler. Her finner du overordnet informasjon om prosjektet.
The project ‘New technology EMCC’ shall procure a new, common solution for Norway’s Emergency Medical Communication Centers. Here you’ll find high-level information about the project.

​Norwegian text (English text further down):

Prosjektet er startet av styret i Nasjonal IKT HF med styret som prosjekteier.

Prosjektets mål er:
Gi innbyggerne en best mulig medisinsk nødmeldetjeneste gjennom å anskaffe teknologi som:
• Gjør AMK i stand til effektivt å kunne håndtere nødsamtaler i henhold til samfunnets forventninger, samt lover og forskrifter
• Gir riktig utnyttelse av ressurser og tilordning av beste respons gjennom bedre beslutningsstøtte
• Gjør helseforetakene bedre i stand til å håndtere pasientflyt i forhold til akuttmedisinske hendelser
• Gjør helseforetakene bedre i stand til å kunne samhandle med primærhelsetjenesten om akutte hendelser
• Legger til rette for overordnet virksomhetsstyring og forskning

AMK er en del av spesialisthelsetjenesten, men samhandler i mange tilfeller med primærhelsetjenesten og andre nødetater ved håndtering av akuttmedisinske hendelser. Prosjektet har dialog med disse enhetene ved kartlegging av anskaffelsen.

Noen viktige milepæler i anskaffelsesprosjektet:
• Annonsering av prekvalifisering ultimo november 2015:
Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-158420
TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412289-2015:TEXT:EN:HTML&src=0
• Invitasjon til konkurransepreget dialog ultimo januar 2016.
• Signering av kontrakt primo februar 2017.

Nærmere informasjon om prosjektet vil bli lagt ut på denne siden etter hvert.
Kontakt:
Oddmund Aase, prosjektleder oddmund.aase@nasjonalikt.no +47 992 88 018
Joakim Kosmo, ass. prosjektleder joakim.kosmo@sykehuspartner.no +47 480 49 369
Nils Harald Holsen, virksomhetsarkitekt, nils.harald.holsen@nasjonalikt.no +47 905 44 879

New technology for EMCC

The project is initiated by the board of Nasjonal IKT HF, which also acts as project owner.
The project’s overall scope is to procure a new, common solution for the Emergency Medical Communication Centers (EMCCs).

The project goal is to provide the citizens of Norway a best possible medical emergency call service by acquiring technology that:
• Makes the EMCCs able to effectively handle emergency calls in accordance with society's expectations, as well as laws and
regulations
• Provides optimal utilization of resources, and assists in assigning best response through decision support
• Makes the hospitals better able to handle ‘patient flow’ related to medical emergencies
• Makes the hospitals better able to interact with primary care about emergency events
• Supports both overall business management and research

The EMCCs are part of the specialized health care services. In many cases EMCC is cooperating with the primary health care organization and other emergency units when handling emergency medical events. Thus the project has a continuous dialogue with these units during the procurement process.

Some major milestones in the current project plan:
• Announcement of the prequalification late November 2015:
Doffin (database for public procurement in Norway): https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-158420
TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412289-2015:TEXT:EN:HTML&src=0
• Invitation to Competitive Dialogue late January 2016.
• Contract signing early February 2017.

This site will continuously be updated with project information.
Contacts:
Oddmund Aase, project manager - oddmund.aase@nasjonalikt.no +47 992 88 018
Joakim Kosmo, assistant project manager - joakim.kosmo@sykehuspartner.no +47 480 49 369
Nils Harald Holsen, enterprise architect - nils.harald.holsen@nasjonalikt.no +47 905 44 879