Tiltak 53

Ny teknologi AMK

Fase: Gjennomføring
Status: Stoppet
Prosjektleder: Oddmund Aase

Prosjekt Ny teknologi AMK er startet som en del av oppfølgingsarbeidet etter terrorhendelsene 22. juli 2011. Prosjektet skal anskaffe ny teknologi til landets AMK sentraler med formål om å gi innbyggerne en best mulig medisinsk nødmeldetjeneste

​Bakgrunn og behov

Prosjekt Ny teknologi AMK er startet som en del av oppfølgingsarbeidet etter terrorhendelsene 22. juli 2011. Innenfor medisinsk nødmeldetjeneste og prehospitale tjenester er det et mangesidig utfordringsbilde som skal ivaretas.

Det kan her nevnes at det er kommet forskriftsfestede svartidskrav (90 % innen 10 sekund), i tillegg til utfordringer som oppstår når større hendelser inntreffer.

Nevnes kan også at det er en årlig økning i oppdragsvolum som søkes ivaretatt uten å gjøre store oppbemanninger.  Her vil integrerte systemer med bl.a. elektroniske verktøy for beslutningsstøtte og logistikkverktøy for å utnytte ambulanseberedskapen bedre, være nøkkelfaktorer.

I tillegg er det også et tverretatlig utfordringsbilde innen den samlede nødmeldingstjenesten.  Her har det nasjonale nødmeldeprosjektet i sin rapport fra desember 2014 påpekt at på teknologisiden finnes forbedringsområder innen robusthet, informasjonsdeling, støtteverktøy og måling av kvalitet i tjenesten.

Prosjekt Ny teknologi AMK sitt overordnede mål er gitt av styret i Nasjonal IKT HF i styremøte oktober 2014:

Gi innbyggerne en best mulig medisinsk nødmeldetjeneste gjennom å anskaffe teknologi som:

 • Gjør AMK i stand til effektivt å kunne håndtere nødsamtaler i henhold til samfunnets forventninger, samt lover og forskrifter

 • Gir riktig utnyttelse av ressurser og tilordning av beste respons gjennom bedre beslutningsstøtte

 • Gjør helseforetakene bedre i stand til å håndtere pasientflyt i forhold til akuttmedisinske hendelser

 • Gjør helseforetakene bedre i stand til å kunne samhandle med primærhelsetjenesten om akutte hendelser

 • Legger til rette for overordnet virksomhetsstyring og forskning

Styret i Nasjonal IKT har påpekt at prosjektet skal være et teknologiprosjekt, og ikke arbeide med hvordan regionene velger å organisere sine AMK-sentraler.  Løsningen må derfor være robust i forhold til ulik organisering og fremtidig endring i organisering.

Forventede gevinster

Det forventes at en på gevinstsiden får en robust medisinsk nødmeldetjeneste som ivaretar og møter samfunnets forventninger til håndtering av nødsamtaler og bruk av ulike ambulanseressurser (luft, bil, båt) på en effektiv måte, blant annet gjennom å møte økt oppdragsmengde uten å måtte øke ressursbruk tilsvarende.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Anskaffelsen gjennomføres etter metode for konkurransepreget dialog med prekvalifisering.

Utlysing av konkurransen ble offentliggjort på Doffin (database for offentlige innkjøp) og TED (tenders electronic daily) 20.11.2015

Det forventes at en avtale skal kunne gjøres 2.halvår 2017.

Berørte aktører

En finner berørte aktører innenfor alle helseregioner og helseforetak, i alle 16 AMK-sentraler, i ambulansetjenesten (luft, bil, båt), legevakttjenesten og primærhelsetjenesten, samt andre nødetater og myndighetene.

Brukere av medisinsk nødmeldetjeneste deltar også i prosjektet.

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert med et prosjektstyre på 14 personer ledet av Gisle Fauskanger, adm. dir. Nasjonal IKT HF.

Alle helseregioner er representert i prosjektstyret.  I tillegg deltar Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO), Nasjonal IKT, tillitsvalgte og brukerrepresentanter.

Prosjektet har en prosjektgruppe på 50 personer for å ivareta behov for ulik fagkompetanse og tilhørighet i landets 16 AMK-sentraler.

Prosjektet har fire hovedarbeidsgrupper:

 • Arkitektur

 • Funksjonalitet

 • Drift og innføring

 • Adm. og legal

Det er også organisert en rekke arbeidsgrupper under disse hovedarbeidsgruppene.

De fire regionale AMK-sentralene (R-AMK), Nasjonal kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), Luftambulansetjenesten ANS og Ambulansesjeflaget er referansegrupper i prosjektet.

 

 

 

Direktiv

Sluttrapport

Erfaringsrapport

Status prosjektplan/ milepæler:

 • Annonsering av prekvalifisering ultimo november 2015:
  Doffin
  TED
 • Invitasjon til konkurransepreget dialog ultimo januar 2016
 • Løsningsbeskrivelser er evaluert og antall løsninger er redusert til 3-5 ultimo juni 2016
 • Begynne siste dialogrunde for kontraktsavklaringer og forhandlinger primo oktober 2017
 • Ferdigstille kravspesifiseringsarbeid og invitasjon til endelig tilbud medio november 2017
 • Signering av kontrakt ultimo februar 2018
 • Prosjektet ble stanset 19. mai 2017
Fant du det du lette etter?