Om moderniseringen av folkeregisteret

Skattedirektoratet har fått i oppdrag å modernisere Folkeregisteret, og gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2019.
Skatteetaten startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret, jf. omtale i Prop. 1 S (2015 – 2016) for Finansdepartementet og Innst. 11 S (2015-2016).

Skatteetaten jobber med en komplett modernisering av dagens register for at det skal speile dagens og fremtidens samfunn og behov. I dag tar det opptil flere uker fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert. Forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år.

 Moderniseringen betyr at

  • millioner av endringer som  i dag gjøres på papir, vil foregå ved løpende elektronisk oppdatering
  • manuell saksbehandling i stor grad erstattes med automatisert saksbehandling
  • tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert, reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder

Resultatet blir et folkeregister som leverer høyere kvalitet på opplysninger. Det betyr et bedre oppdatert register, raskere informasjonsutveksling, og en mer helhetlig identitetsforvaltning, gjennom elektronisk tildeling av d-nummer og innføring av identitetsgrunnlag.

Skatteetaten har en plan om at dagens folkeregister skal fases ut og erstattes av modernisert Folkeregister innen utgangen av 2021.

LES MER OM SKATTEDIREKTORATETS MODERNISERINGSARBEID HER

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å koordinere arbeid med å ta i bruk modernisert folkeregister i Helse- og omsorgssektoren. Direktoratet for e-helse har i den anledning etablert et «Felles samarbeidsprogram for moderniseringen av Folkeregisteret i Helse- og omsorgssektoren» (MF Helse).

Programmet MF Helse har i perioden 2016-2017 gjennomført en konsept- og planfase med involvering fra hele sektoren. I konseptfasen ble det utarbeidet en felles visjon for bruk av modernisert folkeregister i Helse- og omsorgssektoren. Felles visjon for bruk av modernisert folkeregister i Helse- og omsorgssektoren er definert som følger:

Maskingenerert alternativ tekst: Felles visjon for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren  • Helse- og omsorgssektoren skal være en felles, enhetlig, tidsriktig og sikker digital produsent (melding om fødsel  og melding om dødsfall) av informasjon til Folkeregisteret.  • Sektoren skal til enhver tid ha sikre og korrekte folkeregister-opplysninger som kan identifisere helsepersonell  og pasienter.  • Sektoren skal ha en enhetlig tjenestestrategi for tilgjengeliggjøring og konsumering av persongrunndata  gjennom bruk av en sektor informasjonsplattform og en omforent styringsmodell.

Målet er at alle aktører i helse- og omsorgssektoren skal hente personopplysninger direkte fra en felles informasjonsplattform for sektoren. Informasjonsplattformen vil tilby informasjon fra modernisert folkeregister og vil ha særskilt høy tilgjengelighet og mulighet for utvidede tjenester for personopplysninger, som er spesifikt ønsket i sektoren. Dette vil bidra til å sikre at alle virksomheter i sektoren har tilgang til enhetlige og oppdaterte personopplysninger til samme tid.

Informasjonsplattformen vil inngå som en del av det fremtidige Grunnmur-konseptet til Direktoratet for E-helse og vil driftes av Norsk Helsenett.

LES MER OM PROGRAMMET MF HELSE OG KONSEPTET FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN HER

LES MER OM DEN NYE INFORMASJONSPLATTFORMEN HER

LES MER OM GRUNNMUR-KONSEPTET TIL E-HELSE HER

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.