MF Helse SPHT produsent

Formålet med prosjektet «MF Helse SPHT produsent» er å sikre at spesialisthelsetjenesten fortsetter å være en produsent av data til Folkeregisteret etter at dagens Folkeregister er modernisert. Dette innebærer å sikre at aktører i spesialisthelsetjenesten er i stand til å ta i bruk en oppdatert løsning for elektronisk melding om fødsel og en ny løsning for å sende elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak.

Prosjektet skal:

 • sikre at de nye produsentløsningene er brukervennlige og understøtter klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten
 • tilrettelegge for at de nye løsningene kan innføres i hver helseregion
 • koordinere innføring av de nye løsningene i spesialisthelsetjenesten på tvers av helseregioner

Det er de regionale helseforetakene selv som har ansvar for å innføre de nye løsningene og realisere tilhørende gevinster i egen region. Utvikling av de nye produsentløsningene utføres av Norsk Helsenett og ledes av Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet i programmet MF Helse.

Prosjektets mål

Prosjektet skal bidra til at meldinger om fødsel og meldinger om dødsfall sendes digitalt så effektivt som mulig og med riktig kvalitet fra leger i spesialisthelsetjenesten til Skattedirektoratet. I forbindelse med innmelding av dødsfall har prosjektet også et ansvar for å bidra til at meldinger om dødsårsak sendes digitalt så effektivt som mulig og med riktig kvalitet til Folkehelseinstituttet.

 Prosjektets innføringsarbeid skal bidra til at produsentløsningene for digital innsending tas i bruk i spesialisthelsetjenesten på en måte som gir størst mulig nytte og gevinster sett opp mot kostnadene for sektoren og samfunnet for øvrig.

Med dette som bakgrunn har prosjektet 3 overordnede mål som skal realiseres innen utgangen av 2021. Disse er definert som følger:

 1. Alle meldinger om fødsel fra spesialisthelsetjenesten til Skattedirektoratet registreres gjennom en felles, enhetlig, tidsriktig og sikker digital plattform til det moderniserte folkeregisteret (FREG). Jordmødre og barneleger som sender digital melding om fødsel vil motta informasjon om fødselsnummer umiddelbart etter at fødselsmelding er sendt. Unntak vil være fødselsmeldinger som går til manuell behandling. Helseforetakene dekker de fleste fødsler i Norge, og det ca. 60 000 fødsler i året. 
 2. Alle meldinger om dødsfall fra spesialisthelsetjenesten til Skattedirektoratet registreres gjennom en felles, enhetlig, tidsriktig og sikker digital plattform til det moderniserte folkeregisteret (FREG). Dette er et krevende mål å oppnå da det er ca. 16 500 leger i spesialisthelsetjenesten som til sammen registrerer ca. 31% av alle dødsfall i Norge. I tillegg er det mange leger som melder dødsfall svært sjelden.
 3. Ny løsning for melding om fødsel og ny løsning for melding om dødsfall oppleves som svært intuitiv å bruke og støtter opp under etablerte kliniske arbeidsprosesser i spesialisthelsetjenesten. Dette under rammer og betingelser som fins for prosjektet.

Forventede gevinster i spesialisthelsetjenesten

Melding om dødsfall og dødsårsak

Overgangen til en digital løsning for å sende melding om dødsfall og dødsårsak direkte til hhv. Skattedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil medføre store gevinster for mange offentlige virksomheter i Norge. En beskrivelse av de største gevinstene i samfunnet er tilgjengelig her.  

I spesialisthelsetjenesten vil det enkelte helseforetak selv kunne realisere flere gevinster ved å ta i bruk ny digital løsning for melding om dødsfall og dødsårsak. Potensialet for gevinster vil være avhengig av hvilken variant av løsningen helseforetakene velger å innføre og til hvilken tid løsningen tas i bruk.

Følgende gevinster vil kunne realiseres i spesialisthelsetjenesten:

Forventede gevinster i spesialisthelsetjensten ved bruk av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak
#GevinstMottakereForutsetninger
1Opprettholde sektorens rolle som kilde til melding om død til Folkeregisteret, også når Folkeregisteret moderniseresHelsesektoren, SKD 
2

Økt datakvalitet i melding om dødsårsak gjennom bedre beslutningsstøtte og datavalidering i skjema til leger

 • FHI får bedre datagrunnlag til å utføre sitt samfunnsoppdrag
 • Helseforetak får bedre datagrunnlag til kvalitetsutredninger, rapportering og interne forbedringer
FHI, Helseforetak 
3

Kvalitetsforbedringer i klinisk og administrativt arbeid på helseforetak gjennom

 • Økt datakvalitet i statistikk og rapporter for kvalitetsutredning i virksomhetene
Helseforetak 
4

Mindre tid på administrativt arbeid for helsepersonell (og mer tid til klinisk arbeid)

 • Betydelige tidsbesparelser for leger da de slipper å skrive ut og levere dødsårsaksmeldingen manuelt til helsesekretær
 • Betydelig tidsbesparelser for helsesekretærer da de slipper å hente og scanne inn kopi av dødsårsaksmeldingen til EPJ
Helseforetak, pasienter

Automatisk mottak og lagring av melding om dødsårsak i EPJ.

Papirskjema må ikke sendes fysisk til kommuneoverlege.

5

Mindre tid på feilretting/korrigering av innhold i melding om dødsårsak gjennom bedre beslutningsstøtte og validering i skjema for leger

 • Saksbehandlere ved FHI bruker mindre tid på å bearbeide melding fra leger og slipper å be om ny eller korrigert utfylling
 • Leger sparer tid ved at de får færre forespørsler fra FHI om å skrive ny eller korrigert melding om dødsårsak
Helseforetak, FHI 
6Økt pasientsikkerhet gjennom kvalitetsforbedringer på helseforetak og mindre tid på administrativt arbeidHelseforetak, pasienter 
7Økt brukertilfredshet ved bruk av enklere og nye digitale skjemaHelseforetak 
8Økt informasjonssikkerhet ved bruk av digitale løsninger fremfor papirbaserte prosesserHelseforetak, pasienter

Automatisk mottak og lagring av melding om dødsårsak i EPJ.

Papirskjema må ikke sendes fysisk til kommuneoverlege.

9

Bedre personvern.

Ved bruk av papirskjemaer er det risiko for at papirkopier med sensitive opplysninger kan komme på avveie. I et elektronisk system for innmelding av dødsårsak vil det legges inn systemer for å sikre god informasjonssikkerhet som for eksempel tilgangskontroll, autorisasjon etc. som vil gi et vesentlig bedre personvern enn i dagens system. Det vil også være mulig å splitte opplysninger slik at helseopplysninger kun vil bli sendt til de aktørene som har tjenstlig autorisasjon til å se helseopplysninger. Bedre kvalitet på innholdet i dødsårsaksmeldingene vil også bidra til bedre personvern.

Samfunn

Automatisk mottak og lagring av melding om dødsårsak i EPJ.

 

Papirskjema må ikke sendes fysisk til kommuneoverlege.

Melding om fødsel

Ny løsning for sivil melding om fødsel til Skattedirektoratet vil erstatte dagens løsning for Automatisk tildeling av Fødselsnummer (ATF). Løsningen skal i tillegg tilby en tilnærmet umiddelbar tildeling av fødselsnummer i motsetning til dagens ATF-løsning hvor fødselsnummer kun tildeles 2 ganger per dag.

Følgende nye gevinster er forventet ved bruk av ny løsning for melding om fødsel til modernisert folkeregister:

Forventede gevinster i spesialisthelsetjensten ved bruk av oppdatert elektronisk melding om fødsel
#GevinstMottakerForutsetninger
1Opprettholde sektorens rolle som kilde til melding om fødsel til Folkeregisteret, også når Folkeregisteret moderniseresHelsesektoren, SKD 
2

Umiddelbart mottak av fødselsnr for nyfødte gir tidsbesparelser i fødeavd. ved mindre behov for remerking av nyfødte (nyfødte må i dag merkes med id to ganger før utskrivelse, men kun én gang ved umiddelbart mottak av fødselsnr).

 

Estimert besparelse: 12 min * 59.000 fødsler årlig = 7 årsverk per år. Dette vil være tid som jordmødre kan bruke på klinisk arbeid fremfor administrasjon.

Helseforetak 

Prosjektets ansvar

Sikre at de nye løsningene er brukervennlige og understøtter klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten

 • Videre utredning av funksjonelle brukerbehov for webløsninger sammen med brukere i spesialisthelsetjenesten
 • Utredning av funksjonelle og tekniske behov for integrasjon med fagsystemer sammen med brukere, teknikere fra regionene og leverandører
 • Gjennomføre akseptansetesting av nye webløsninger sammen med brukere i spesialisthelsetjenesten

Tilrettelegge for innføring av nye løsninger og gevinstrealisering i spesialisthelsetjenesten

 • Overordnet kartlegging av dagens og fremtidige arbeidsprosesser for å sende melding om fødsel og melding om dødsfall og dødsårsak
 • Avklare integrasjonsmuligheter og valg av integrasjon med fagsystemer
 • Avklare ønsket og endelig målbilde for innføring av løsninger i hver helseregion
 • Kartlegge nødvendige innføringstiltak i helseforetak
 • Planlegge innføringsløp sammen med innførignsansvarlige i regionene
 • Utvikle informasjons og opplæringsmateriell til innføring i regionene
 • Kartlegge gevinster, gevinstindikatorer og gevinstmål med regionene
 • Planlegge gevinstrealisering med regionene
 • Opplæring og overlevering av materiell til innføring- og gevinstansvarlige i regionene

Koordinere innføring av nye løsninger og oppfølging av gevinster i spesialisthelsetjenesten

 • Sørge for at løsninger og bruk av disse standardiseres på tvers av helseregioner
 • Sikre at planlegging og gjennomføring av innføring og realisering av gevinster er koordinert med programmet MF Helse
 • Sikre enighet om fordeling av ansvar for involvering av leverandører med regionene
 • Sikre likt budskap til regionenes leverandører
 • Sikre at leverandørhåndtering er i tråd med nasjonale aktiviteter som håndteres av programmet MF Helse
 • Sikre at nødvendige ROS-analyser utføres i spesialisthelsetjenesten
 • Sikre at innføringen koordineres med regionale initiativ for implementering av HelseID og innføring av
 • Oppfølging og rapportering av innføringsarbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Oppfølging og rapportering av realiserte gevinster fra regionene
 • Sørge for erfaringsutveksling mellom helseregioner

Overordnet plan

Overordnet prosjektplan for MF Helse SPHT produsent


Det er viktig å merke at planen er avhengig av koordinerte aktiviteter og milepæler med Skattedirektoratet, Direktoratet for E-helse, Folkehelseinstituttet og de regionale helseforetakene og at det derfor kan forekomme endringer til planen. Plan for melding om fødsel er kun tentativ per august 2018 da denne avventer avklaringer med Skattedirektoratet og er avhengig av tildelte midler i årene som kommer. 

Samarbeid med regionene


Prosjektet tilrettelegger for innføring og gevinstrealiseringsarbeid i regionene og koordinerer interregionalt arbeid med innføring og gevinstrealisering i spesialisthelsetjenesten. Regionene har startet egne prosjektinitiativ som skal ta ansvar for å gjennomføre innføring og gevinstrealisering i egen region. 

Prosjektdokumenter

Styringsdokument v. 2.0 per 26.04.2018

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.