MF Helse SPHT konsument

Prosjektet "MF Helse SPHT konsument" skal tilrettelegge for at aktørene i spesialisthelsetjenesten er i stand til å:

 • Kartlegge egne behov for konsum av persongrunndata
 • Innføre bruk av konsument-tjenester mot den nye informasjonsplattformen
 • Realisere gevinster ved bruk av nye konsument-tjenester

Prosjektet vil også ha et ansvar for å koordinere interregionalt arbeid med kartlegging av behov, innføring av tjenester og gevinstrealisering.

Prosjektets mål

Prosjektet skal tilrettelegge for kartlegging av behov og innføring av tjenester for konsum av persongrunndata i spesialisthelsetjenesten. Dette for at spesialisthelsetjenesten skal kunne oppnå følgende mål innen utgangen av 2021:

 • Det utvikles og tilbys tjenester som dekker dagens og fremtidige behov i spesialisthelsetjenesten og at behovene er identifisert, samordnet og formidlet
 • Regionale prosjekt i spesialisthelsetjenesten skal ha oversikt over konsekvenser og gevinster i egen region ved overgang til ny informasjonsplattform og nødvendige tiltak som må utføres for å lykkes med en regional innføring
 • Alle aktørene i spesialisthelsetjenesten er godt informert om hva som kommer, hva de må gjøres i stand til og ansvar for å konsumere data fra modernisert folkeregister
 • Alle aktørene i spesialisthelsetjenesten er i stand til å konsumere data fra modernisert folkeregister
 • Alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal ha tilgang på felles tjenester for konsum av persongrunndata fra ny informasjonsplattform som dekker dagens bruk av persongrunndata
 • Alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal benytte ny informasjonsplattform for å få tilgang til nødvendige, korrekte og ajourholdte persongrunndata
 • Spesialisthelsetjenesten skal ha en felles styring og forvaltning av felles informasjonsgrunnlag med tilhørende tjenester for konsum av persongrunndata

Forventede gevinster i spesialisthelsetjenesten

Forventede gevinster ved bruk av konsument-tjenester
#GevinstMottaker
1Opprettholdelse av tilgang til personidentifikasjon og persongrunndata

Pasienter

Pårørende

Helseforetak

2Økt pasientsikkerhet ved sikrere og raskere identifisering av pasienter og helsepersonell

Pasienter

Pårørende

Helseforetak

3Økt kvalitet i tjenester for helsepersonell, pasienter og pårørende ved tidsriktig tilgang på korrekt persongrunndata

Pasienter

Pårørende

Helseforetak

4Økt tilfredshet blant helsepersonell, pasienter og pårørende gjennom økt kvalitet i tjenester og nye tjenester som benytter tidsriktig og korrekt persongrunndata

Pasienter

Pårørende

Helseforetak

5Redusert tidsbruk for helsepersonell i forbindelse med identifisering av pasienter og forvaltning av lokal idHelseforetak
6Færre feilsendte brev og raskere kommunikasjon med pasienter og pårørende ved tilgang på tidsriktig og oppdatert adresseinformasjon

Pasienter

Pårørende

7Raskere tilgang til helsetjenester for asylsøkere, med mulig kostnadsøkning ved raskere tildeling av D-nummer og økt tjenesteomfangAsylsøkere
8Økt datakvalitet for analyse og forskning

Forskere

Helseforetak

9Mindre belastning for pårørende ved færre henvendelser til avdødePårørende

En endelig gevinstoversikt for innføring av konsumenttjenester i spesialisthelsetjenesten må detaljeres ytterligere i parallell med kartleggingen av behov som utføres av aktørene.

Prosjektets leveranser

Oversikt over leveranser i prosjektet MF Helse SPHT konsument
LeveranserBeskrivelse
Oversikt over informasjon- og tjenestebehov fra spesialisthelsetjenesten

Aktiviteter:

 • Samle inn behov, prioritering og kritikalitet for informasjonsfelter og tjenester for konsum av persongrunndata fra regional kartlegging
 • Sammenstille og dokumentere behov på vegne av spesialisthelsetjenesten sammen med regionene
 • Bidra til at IT-arkitektur, informasjonsmodell, tjenester og juridiske avklaringer knyttet til ny informasjonsplattform forankres tilstrekkelig i spesialisthelsetjenesten
 • Overlevere dokumentasjon av informasjon- og tjenestebehov for spesialisthelsetjenesten til prosjektet MF Helse Konsument

  Oversikten skal bidra til at det utarbeides et godt grunnlag for å kunne utvikle tjenester for konsum av persongrunndata (folkeregisteropplysninger) som dekker dagens og fremtidige behov i spesialisthelsetjenesten.
Oversikt over konsekvenser og gevinster i spesialisthelsetjenesten

Aktiviteter:

 • Samle inn konsekvenser og gevinster knyttet til informasjonsfelter og tjenester for konsum av persongrunndata fra regional kartlegging
 • Sammenstille og dokumentere konsekvenser og gevinster på vegne av spesialisthelsetjenesten sammen med regionene
 • Bidra til at gevinster knyttet til ny informasjonsplattform forankres i spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til at det etableres eierskap til gevinster og oppfølging av disse i spesialisthelsetjenesten

  Oversikten vil oppdateres fortløpende i parallell med kartleggingsarbeid i regionene og vil være utgangspunkt for nullpunktsmål, gevinstrealiseringsplan og gevinstrapportering i spesialisthelsetjenesten. Oversikten vil også være et utgangspunkt for oppdatering av prosjektets kost/nytte-analyse og prosjektbegrunnelse.
Oversikt over endringer som må tilrettelegges og koordineres interregionalt

Aktiviteter:

 • Avdekke endringer som må tilrettelegges og koordineres interregionalt fra regionalt kartleggingsarbeid
 • Overordnet GAP-analyse av endringer
 • Sammenstille og dokumentere endringer og nødvendige endringstiltak
 • Bidra til at endringer forankres regionalt og interregionalt i spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til at det etableres eierskap til endringer og oppfølging av disse i spesialisthelsetjenesten

  Oversikten vil oppdateres fortløpende i parallell med kartleggingsarbeid i regionene og være et utgangspunkt for etablering av migreringsstrategi og faseplan for gjennomføringsfasen. Oversikten vil være et viktig bidra for å få til en samkjørt og effektiv innføring av tjenester for konsum av persongrunndata mellom regionene i spesialisthelsetjenesten.
Tilpasset og godkjent løsningsbeskrivelse

Aktiviteter:

 • Sende ut løsningsbeskrivelse fra MF Helse Konsument på høring til interregionale fora i spesialisthelsetjenesten for tilbakemeldinger og innspill
 • Sende ut løsningsbeskrivelse fra MF Helse Konsument til regionale prosjekt for tilbakemeldinger og innspill fra regionene
 • Samle inn og overlevere innspill til løsningsbeskrivelse fra regionale og interregionale fora i spesialisthelsetjenesten til MF Helse Konsument

  Hensikten med leveransen er å bidra til at løsningsbeskrivelse for ny informasjonsplattform er tilstrekkelig tilpasset og forankret i spesialisthelsetjenesten.
Godkjent ROS-analyse

Aktiviteter:

 • Innhente ROS-analyse av ny informasjonsplattform fra MF Helse
 • Innhente råd og innspill til ROS-analyse fra interregionalt sikkerhetsfora
 • Bidra til at ROS-analyse av ny informasjonsplattform utføres og godkjennes regionalt i spesialisthelsetjenesten

  Hensikten med leveransen er å bidra til å sikre at ny informasjonsplattform tilfredsstiller nødvendige sikkerhetskrav fra spesialisthelsetjenesten og at alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten dermed kan akseptere å ta i bruk informasjonsplattformen fra et risiko- og sikkerhetsperspektiv.
Etablert beredskap og forvaltning i spesialisthelsetjenesten

Aktiviteter:

 • Forberede og tilrettelegge for beredskap og forvaltning av ny informasjonsplattform i spesialisthelsetjenesten
 • Iverksette interregional beredskap og forvaltning av ny informasjonspalttform i spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til at regionale prosjekt sikrer etablering av tilstrekkelig beredskap og forvaltning i egen region

   

  Hensikten med denne leveransen er å bidra til å sikre at spesialisthelsetjenesten etablerer en beredskap og forvaltning i henhold til avtalt nasjonal forvaltningsmodell.
Tilrettelagt og koordinert innføring i spesialisthelsetjenesten

Aktiviteter:

 • Utføre nødvendig tilrettelegging- og koordineringsarbeid i henhold til avdekkede endringer som må koordineres interregionalt

   

  Hensikten med denne leveransen er å sikre at de regionale prosjektene for innføring av modernisert Folkeregister får den hjelpen de trenger for å lykkes med innføring av konsument-tjenester i egen region.

 Overordnet plan

Overordnet prosjektplan for MF Helse SPHT konsument

Samarbeid med regionene

Prosjektet tilrettelegger for kartlegging, innføring og gevinstrealiseringsarbeid i regionene og koordinerer interregionalt arbeid med kartlegging, innføring og gevinstrealisering i spesialisthelsetjenesten. Regionene har startet egne prosjektinitiativ som skal ta ansvar for å gjennomføre kartlegging, innføring og gevinstrealisering av konsumenttjenester i egen region.

Prosjektdokumenter

Styringsdokument v. 1.0 per 25.05.2018

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.