Innføring av modernisert folkeregister i spesialisthelsetjenesten

Prosjektet MF Helse SHT

Dagens folkeregister skal moderniseres. Folkeregisteropplysningene vil bli levert på nytt format. I tillegg vil det komme nye tjenester som gir mulighet for forbedret funksjonalitet.

Formålet med prosjektet «MF Helse SHT» er å sikre at spesialisthelsetjenesten fortsetter å være en produsent av data til Folkeregisteret etter at dagens Folkeregister er modernisert. Dette innebærer å sikre at aktører i spesialisthelsetjenesten er i stand til å ta i bruk en oppdatert løsning for elektronisk melding om fødsel og en ny løsning for å sende elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak.

Prosjektet skal:

  • sikre at de nye produsentløsningene er brukervennlige og understøtter klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten
  • tilrettelegge for at de nye løsningene kan innføres i hver helseregion
  • koordinere innføring av de nye løsningene i spesialisthelsetjenesten på tvers av helseregioner

Det er de regionale helseforetakene selv som har ansvar for å innføre de nye løsningene og realisere tilhørende gevinster i egen region. Utvikling av de nye produsentløsningene utføres av Norsk Helsenett og ledes av Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet i programmet MF Helse.

Bakgunn og begrunnelse for prosjektet

 

Skattedirektoratet (SKD) startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN). Helse- og omsorgsektoren (sektoren) er en stor bruker av folkeregisteropplysninger som er en forutsetning for pasientenes personopplysninger.

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å koordinere arbeid med modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren. For å ivareta dette oppdraget er det etablert ett felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret helse- og omsorgssektoren (MF Helse), med deltagere fra spesialisthelsetjenesten (Nasjonal IKT), primærhelsetjenesten (KS), Helsedirektoratet (Hdir), Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for e-helse (E-helse).

For Spesialisthelsetjenesten ble det opprettet to prosjekt: 

  1. Høsten 2017 ble prosjektet 'MF Helse SPHT Produsent' etablert for å sikre at spesialisthelsetjenesten får innført nye løsninger for produksjon av data (det vil si å sende inn nye data) til det moderniserte folkeregisteret, herunder innføring av elektronisk melding om dødsfall og oppdatert elektronisk melding om fødsel. 

  2. Januar 2018 ble dagens 'MF Helse SPHT Konsument' etablert med ansvar for å tilrettelegge for at spesialisthelsetjenesten foretar nødvendige endringer for å sikre fortsatt konsumering av folkeregisteropplysninger etter overgangen til modernisert register. 

 I forbindelse med reorganisering av MF Helse programmet høsten 2018 ble det foreslått å samle initiativene mot spesialisthelsetjenesten i ett prosjekt, 'Modernisering av folkeregisteret for spesialisthelsetjenesten' (MF Helse SHT). Prosjektet skal støtte innføring i spesialisthelsetjenesten av: 

  1. Endringer i helseregionenes løsninger for å sikre at folkeregisteropplysninger fortsatt kan brukes etter overgang til modernisert folkeregister.
  2. Ny løsning for eksisterende digital melding om fødsel til modernisert folkeregister. Første steg er en teknisk endring for å rute fødselsmelding fra dagens register, PREG, til modernisert folkeregister, FREG. Endelig løsning er å tilpasse dagens EPJ, og løsningen hos Skatteetaten slik at sending av fødselsmelding gjøres direkte fra fagsystem/EPJ med umiddelbar retur av nytt fødselsnummer direkte til fagsystem/EPJ.
  3. Ny løsning for digital melding om dødsfall slik at melding om dødsfall sendes til modernisert folkeregister samtidig som melding om dødsårsak sendes til Folkehelseinstituttet (FHI). 

I tillegg skal prosjektet gjennomføre utredning av Felles Hjelpenummer.

Prosjekts mål

 

​Samfunnsmål ​Beskrivelse

Samfunnet er til en hver tid oppdatert om nyfødte barn i Norge

Samfunnet skal gjennom et oppdatert folkeregister kunne gi foreldre og nyfødte barn de tjenester som de har krav på så tidlig som mulig.​

Samfunnet er til en hver tid oppdatert om dødsfall i Norge

Samfunnet skal gjennom et oppdatert folkeregister kunne avslutte tjenester som innbyggerne har krav på så tidlig som mulig

Helsesektoren har til en hver tid sikker og pålitelig tilgang til oppdaterte folkeregisteropplysninger
​Helsesektoren skal gjennom et oppdatert folkeregister kunne gi trygg og god behandling av sine pasienter.

 

Fant du det du lette etter?