Fase: Konsept

Felles Klinisk Kunnskapsgrunnlag

En god helse- og omsorgstjeneste er avhengig av at tjenesten utnytter tilgjengelig kunnskap og erfaring, tar i bruk ny kunnskap samtidig som utdatert praksis opphører. Dette blir stadig mer utfordrende i helsevesenet da mengden av ny kunnskap øker betraktelig fra år til år.

Klinikerne som jobber i spesialisthelsetjenesten har mange kilder å oppsøke for å holde seg faglig oppdatert, men det er vanskelig å få oversikt over hva som er sist oppdatert, gyldig, relevant og har tilstrekkelig kvalitet. Klinikerne savner også gode søkemuligheter. Klinikerne bruker mye unødvendig tid på å skrive dupliserende kunnskapsgrunnlag på ulike avdelinger, sykehus og i de forskjellige regionene 

Dagens situasjon medfører en risiko for unødvendig variasjon i praksis og at helsehjelpen som ytes ikke er i henhold til oppdatert god praksis. Dagens situasjon medfører også betydelig effektivitetsutfordringer når kunnskapsgrunnlaget (prosedyrer, metodebøker, rutiner, retningslinjer) lages og brukes. 

Prosjektets overordnede mål er å gi klinikere et oppdatert og felles kunnskapsgrunnlag som er brukervennlig og lett tilgjengelig, slik at de effektivt kan yte likeverdig helsehjelp til sine pasienter. 


Det er besluttet gjennomført en konseptfase for Prosjekt Felles Klinisk Kunnskapsgrunnlag.

I konseptutredningen vil man utrede ulike tilnærminger for et mulig hovedprosjekt, vurdere hvilke gevinster dette vil kunne bidra til og utdype hva et slikt hovedprosjekt vil innebære. 

 

Foreløpig forventede gevinster fra hovedprosjektet er: 

Reduksjon i variasjon  

Reduksjon i parallelt arbeid 

Mer effektivt å holde seg faglig oppdatert 

Bedre pasientmedvirkning 

 

Prosjektet er strategisk forankret i: 

Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 

Meld. St. 10 (2012-2013), God kvalitet – trygge tjenester 

Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal 

Felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten 

Fant du det du lette etter?