Konseptrapport for pasientsikkerhetsarbeid er levert

Prosjektet ‘Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet’ går nå over i planleggingsfasen, der en skal starte konkret planlegging for å få på plass elektronisk datafangst for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet.

Kortsiktige løsninger for datafangst skal bygge på dagens IKT-plattformer

Helseregionene skal gjøre dokumentasjonen i sine eksisterende system. For Helse Sør-Øst og Helse Nord vil det si journalsystemet DIPS og kurvesystemet MetaVison. Helse Vest benytter DIPS og kurvesystemet Meona, mens Helse Midt-Norge planlegger å skifte til nytt journal- og kurvesystem fra 2021.

- En vil basere seg på gjenbruk av data for å redusere dobbeltregistrering for helsepersonell. Vi ser frem til en samordning på dette området, sier Gro Sævil Haldorsen, som er regional programleder for pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Sør-Øst RHF. På lengre sikt vil neste generasjons pasientjournaler og kurvesystemer bedre kunne understøtte elektronisk datafangst.

Gro Sævil Haldorsen

Foto: Gro Sævil Haldorsen

 

Det blir viktig å avklare hvordan helsepersonell skal dokumentere enklest mulig. Den vanlige journaldokumentasjonen skal brukes for å måle pasientsikkerhetsarbeidet. I dag er det en utfordring at mye dokumentasjon gjøres i fritekst. Det er ikke mulig å ta ut tallrapporter fra denne dokumentasjonen. Ved å få mer strukturerte data og mindre fritekst vil en søke å gjenbruke data. En vil blant annet vurdere bruk av felles nasjonale koder (SNOMED CT) i rapporteringen.


Rapporten fra ‘Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet’ er tilgjengelig: