Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Det er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig. Slike tjenester kan også gi økt mestring for pasienten, bedret behandlingskvalitet og tids- og kostnadsmessige gevinster for helseforetak.

​Nasjonal IKT HF og Helsedirektoratet har startet opp arbeidet med et forprosjekt for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten. Formålet med forprosjektet er å utrede og beskrive arkitektur, funksjonell og teknisk løsning for digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten, samt planlegge gjennomføring av hovedprosjektet som skal implementere tjenestene.

Forprosjektet ble gjennomført i 2014, og etterfulgt av gjennomføringsprosjekter i 2015, 2016 og nå 2017.

Fokusområder for prosjektet er i leveranseåret 2017:

*Digitale skjema - Tilrettelegge for økt tilgang til digitale skjema hos innbygger.

* Direktevarsling av videreformidling - Muliggjør varsling mot innbygger i innbyggers prefererte varslingskanal (for eksempel SMS eller nettpost)

* Behandlingsrettet dialog - Muliggjør digital skriftlig asynkron dialog mellom pasient og behandlende enhet innen spesialisthelsetjenesten

*Samhandling og m-helse - Tilrettelegge for bruk av digital samhandlingsarena for pasientoppfølging

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal IKT HF og Direktorat for e-helse, hvor Direktorat for e-helse  leverer utviklingstjenester på oppdrag fra prosjekteier Nasjonal IKT HF.

Styret i Nasjonal IKT HF har utnevnt prosjektets styringsgruppe og denne består av beslutningsansvarlige fra helseforetakene, representanter fra direktoratet for e-helse og prosjekteier Nasjonal IKT HF.

Leveranser fra prosjektet tilbys innbygger via nasjonal e-helse portal :   helsenorge.no

På nettsiden helsenorgebeta.net kan du lese om de siste endringer som har skjedd på helsenorge.no : helsenorgebeta.net