Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Det er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig. Slike tjenester kan også gi økt mestring for pasienten, bedret behandlingskvalitet og tids- og kostnadsmessige gevinster for helseforetak.

 

 

​Nasjonal IKT HF og Helsedirektoratet har startet opp arbeidet med et forprosjekt for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten. Formålet med forprosjektet er å utrede og beskrive arkitektur og funksjonell og teknisk løsning for digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten, samt planlegge gjennomføring av hovedprosjektet som skal implementere tjenestene.

Forprosjektet vil gjennomføres i 2014, og vil sannsynligvis etterfølges av et hovedprosjekt med oppstart i begynnelsen av 2015.

Forprosjektet utføres av Helsedirektoratet på oppdrag fra Nasjonal IKT HF, som er prosjekteier. Styret i Nasjonal IKT HF er prosjektets styringsgruppe.

Prosjektet har sin egen blogg her: http://www.helsenorgebeta.net/2014/06/hvor-brenner-det-og-hva-er-slukket/