Prosjektet Digital patologi er godt i gang med gjennomføringsfasen

Formålet med prosjektet Digital patologi er å tilrettelegge for lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger. Prosjektet er nasjonalt prosjekt i regi av Nasjonal IKT HF.

​Prosjektet gikk nylig over fra planleggingsfase til første gjennomføringsfase


Styret til Nasjonal IKT besluttet 22. mars oppstart av den første av tre gjennomføringsfaser for prosjektet Digital patologi. Første gjennomføringsfase heter 'Forberede' og hadde oppstart i mai 2018 (Les mer om Kick-off møte i Trondheim). 'Standardisere' og 'Samhandle' er påfølgende faser som vil ha oppstart forholdsvis i 2019 og 2021.

Prosjektet er videre delt inn i 7 delprosjekter som vil arbeide parallelt med de ulike komponentene som vil bidra til å realisere digital patologi. Delprosjektgruppene er en sammensetning av patologer, bioingeniører, virksomhetsarkitekter og en delprosjektleder. De ulike delprosjektene er:

 • Samhandling

  • For å muliggjøre nasjonal samhandling må det etableres en løsning for konsultasjoner, utveksling av patologisvar og digitale snitt (ePat). Delprosjektet 'Samhandling' skal i denne fasen lage løsningsforslag for ePat, og foreslå en fremgangsmåte for å anskaffe løsningen (konkurransestrategi). Delprosjektleder er Eirik Saasen Strand.
 • Helhetlig virksomhet

  • Delprosjekt skal etablere nasjonale fagnettverk for utvalgte fagområder der, basert på eksisterende faggrupper i Den norske patologforeningen, samt utrede og anbefale krav til felles nasjonal prøvemerking innen patologi. Delprosjektet ledes av Somayeh Bach (se intervju med henne HER).
 • Blokker, glass og digitale snitt

  • Delprosjekt startet opp i 2017 og har i 2018 fremlagt forslag til nasjonale retningslinjer for håndtering av blokker, glass og digitale snitt. Helsedirektoratet har gitt positive tilbakemeldinger på forslaget, og det videre arbeidet skal resultere i en plan for hvordan retningslinjene skal implementeres i sykehusene.
 • Rekvisisjoner

  • Delprosjektet skal levere en implementeringsguide for allerede vedtatte standarder og kodeverk for patologi. Standardisert bruk av kodeverk er en forutsetning for å kunne etablere strukturerte nasjonale rekvisisjoner og svarrapporter. Dette er også en forutsetning for å understøtte aktivitetsbasert finansiering og administrativ rapportering. Delprosjektleder er Sissel Kennedy.


 • Svarrapporter

  • Delprosjektet starter opp først i slutten av 2018. Fokus for delprosjektet i denne første fasen vil derfor være planlegging. Delprosjektleder er Sissel Kennedy.


 • Overføre informasjon

  • Delprosjektets oppstart er i 2019.

 • Undervisning og forskning

  • Delprosjektets oppstart planlegges i andre kvartal 2020, som det siste delprosjektet i gjennomføringsfasen.

 Ved spørsmål om prosjektet, vennligst kontakt:

​Hovedprosjektleder

Line Rodahl Dokset

Email: lidoks@sykehuspartner.no

Assisterende prosjektleder

Anna Teresia Hurrød

Email: anna.hurroed@no.ey.com