Innfør felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.

Tiltak 37 Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler

Fase: Realisere
Status: Avsluttet
Prosjektleder: Børge Godhavn

Bakgrunn og behov

De regionale helseforetakene besluttet gjennom RHF AD-møte i mars 2010 å gjennomføre en nasjonal prosess med målsetning om en felles dataløsning for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk-teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM). Oppgaven ble overført til Nasjonal IKT som har gjennomført et prosjekt som har anskaffet og implementert felles IKT-løsning for spesialisthelsetjenesten.

Effekt og nyttebetraktninger

Helseforetakene har tidligere benyttet ulike løsninger og praksis som har medført lite utveksling av informasjon og praksis, kostbar IT-drift, og begrenset og upraktisk samarbeid og koordinering på tvers av institusjoner, helseforetak og regioner.

Den nye løsningen har som overordnet mål å øke effektiviteten i det enkelte helseforetak, øke pasientsikkerhet og bedre pasientbehandlingen. Med utgangspunkt i at mest mulig informasjon skal deles er det levert en løsning sentralt installert hos Norsk Helsenett hvor tilgang gis til det enkelte helseforetak.

Fra styringsdokumentasjonen heter det: «I systemet vil de Medisinsk Tekniske Avdelingene oppfylle kravene som stilles i Lov og Forskrift om Medisinsk Teknisk Utstyr med å registrere alt utstyr som anskaffes, legge inn dokumentasjon, holde oversikt over plassering og eierskap, planlegge og dokumentere vedlikehold, dokumentere feilsituasjoner, bestille deler og holde oversikt over reservedeler. Innen BHM er utlåns- og logistikkfunksjonalitet viktigst, og siden denne delen inneholder sensitive pasientopplysninger er tilgangsstyring en viktig komponent

Videre heter det: «… dele vedlikeholdsinformasjon for å kunne optimalisere sine vedlikeholdsplaner. Ved anskaffelser er det ønskelig å se erfaringer fra andre HF/regioner på typer utstyr. Fra et styringsperspektiv vil et felles system lettere kunne gi gode beslutningsunderlag i forhold til gjenanskaffelse og investeringer i medisinsk teknisk utstyr med grunnlag i utstyrsparkens alder, teknologi, stabilitet og vedlikeholdskostnader hvor man kan innhente sammenliknbar informasjon på tvers av HF/regioner».

Formål

Formålet er å redusere drift- og  forvaltningskostnader, redusere feil på utstyr og gi mer korrekt styringsinformasjon.

Beskrivelse av prosjektoppgaver

Prosjektet skal innføre felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.

Status

Prosjektet har gjennomført oppdraget i henhold til styringsdokumentasjon, og anskaffet og implementert felles nasjonal løsning for forvaltning, drift og vedlikeholds-system for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. I tillegg er det etablert forvaltning av løsningen og drift- og vedlikeholdsavtaler.

Prosjektet er nå avsluttet, og prosjektfase er satt til Realisere som er fasen hvor helseregionene realiserer gevinster.

Administrative dokumenter og leveranser

Prosjektdirektiv for inngåelse av rammeavtale om anskaffelse av IKT-system for MTU og BHM til spesialisthelsetjenesten i Norge

Prosjektdirektiv for implementering av nasjonalt FDV-system for MTU og BHM til spesialisthelsetjenesten i Norge

Kostnyttevurdering for nytt felles system for medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler

Sluttrapport


Fant du det du lette etter?