Program for samordning av neste generasjons EPJ

Tiltak 58

Fase: Gjennomføring

Status: Avsluttet

​Utredningen for «Én innbygger – én journal» påpeker at kompleksiteten i dagens systemportefølje er betydelig. Helseregionene har i samarbeid gjennomført en rekke tiltak for å samordne utviklingen av neste generasjons EPJ. Programmet «Samordning av neste generasjon EPJ» er et verktøy for iverksetting og gjennomføring av fellestiltak for neste generasjons EPJ i Spesialisthelsetjenesten. I første fase skal programmet kartlegge og etablere forvaltning av god praksis for bruk av EPJ-løsninger fremover.

BAKGRUNN OG BEHOV

Utredningen for «Én innbygger – én journal» påpeker at kompleksiteten i dagens systemportefølje er betydelig. Helseregionene har i samarbeid utarbeidet en rekke rapporter med felles anbefalinger for styring, utvikling og implementering av neste generasjon journalsystemer og dermed startet arbeidet med samordning av neste generasjons EPJ.  

Dette programmet er et verktøy som skal ta samordningen et steg videre. Det skal være en effektiv prosjektstruktur som sørger for vurdering, utvikling og iverksetting av fellestiltak for neste generasjons EPJ i Spesialisthelsetjenesten. Økt grad av samordning og standardiseringen innenfor EPJ-området understøtter visjonen om ‘En innbygger – en journal’ og vil forenkle innføring av prosess- og beslutningsstøtte i helsearbeidet. 

FORMÅL

Programmets overordnede mål er å samordne EPJ-løsninger slik at de fremstår mer enhetlig, fremmer kvalitet og bidrar til effektivitet for både ansatte, samarbeidspartnere og pasienter. Programmet skal så langt det er mulig sørge for at like systemer implementeres likt mellom helseregionene, og at helseregionenes felles strategi og felles tiltak legges til grunn for implementeringen av neste generasjons EPJ, -uavhengig av helseregionenes systemvalg. 

 

Konkret skal programmet kartlegge og etablere forvaltning av god praksis for bruk av EPJ-løsninger fremover. I første steg samles gjeldene felles regional god praksis for EPJ som er aktuell i årene fremover. God praksis som er felles for alle regioner, og som er mulig å forvalte nasjonalt, regnes som felles god praksis beskrivelser i helseregionenes felles bibliotek. Informasjon om god felles praksis vil utgjøre grunnmuren som programmet bygger videre på i henhold til helseregionenes felles IKT strategi.

 

EFFEKTER OG GEVINSTER

Nasjonalt standardiserte krav og prinsipper til neste generasjons EPJ gir mer lik begrepsbruk og informasjon som kan brukes til prosess- og beslutningsstøtte i helsearbeidet. Dette vil gi grunnlag for bedre og mer likeverdige helsetjenester ved at beste praksis nasjonalt legges til grunn for prosess- og beslutningsstøtte i regionenes EPJ-system. Det vil også gi mer sammenlignbar datakvalitet i strukturert klinisk informasjon på tvers av regionene, og dermed økte muligheter for

å bygge kunnskap om sammenheng mellom behandlingsformer og helseresultat på nasjonalt nivå. Lik begrepsbruk og informasjon legger også grunnlag for sammenlignbar styringsinformasjon på tvers av regionene, og dermed økte muligheter for styring av helsearbeidet på nasjonalt nivå. 

 

Nasjonalt standardiserte krav og prinsipper gir likere krav til felles IKT-leverandører, og dermed mer standardisert funksjonalitet. Dette vil gi mer kostnadseffektiv systemutvikling og drift for produkt- og tjenesteleverandører og øke fleksibiliteten ved endring i offentlig krav. 

Nasjonalt standardiserte krav og prinsipper vil også effektivisere prosjektarbeid ettersom det gir større mulighet for samarbeid mellom regionale prosjekt og økt utnyttelse av framtidige prosjektresultater. 

 

LEVERANSER FASE 1 

Fase 1 av programmet som løper fra 2016 frem til midten av 2017 omfatter kartlegging av god regional EPJ-praksis samt etablering av forvalting av felles god praksis. Programmet vil også identifisere og vedlikeholde liste over prosjektkandidater til programmet. Noen av disse kandidatene vil bli videreutviklet i fase 1 slik at de kan legges frem for prioritering for neste fase av programmet.  Programmet vil også vedlikeholde en liste over mindre aktiviteter som ikke krever en full prosjektorganisering for å gjennomføres. Noen av disse kan besluttes gjennomført i fase 1. 

Programmet fasiliterer også ‘EPJ Samordningsråd for regionale program’ som koordinerer de regionale programmene for overgang til DIPS Arena og andre felles IT-produkter, der to eller flere regioner ser verdi av koordinert fremdrift og oppgavefordeling. 

 

PROGRAMORGANISERING

Programmet strekker seg over flere faser for gradvis å bygge resultater i retning av programmets mål. Fase 1 samler god praksis og legger grunnlaget for påfølgende faser. Påfølgende faser skal omfatte et sett av gjennomføringsprosjekter for å oppnå programmets formål. 

ADMINISTRATIVE DOKUMENTER OG LEVERANSER

Fant du det du lette etter?