Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Innføringen av ny elektronisk oppgjørsordning for H-resepter har nå startet, og de første helseforetakene har allerede mottatt sin første EHF-faktura i den nye ordningen. Den nye ordningen vil kunne gi store gevinster i form av forbedret virksomhetsstyring for helseforetakene. Det forventes også arbeidsbesparelser og kvalitetsforbedring i helseforetakene sin oppfølging av ordningen.

Bakgrunn

Arbeidet med å innføre ny elektronisk oppgjørsløsning for helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (H-resepter) har pågått i flere år med utredninger, forprosjekt og etablering av prosjekt fra juli 2013.

Formålet med prosjektet har vært å legge til rette for at finansieringsordningen for selvadministrerte HF-finansierte legemidler vil fungere bedre gjennom innføring av en elektronisk oppgjørsordning som sikrer bedre kontroll av oppgjørskravene og et korrekt faktureringsgrunnlag til helseforetakene. Prosjektets hovedmål var å spesifisere, utvikle og innføre elektronisk oppgjørsordning for H-resepter ved gjenbruk av Helfos eksisterende løsning for elektroniske oppgjør (blåresept-ordningen). Prosjektet ble underveis utvidet til å også omfatte forbedringer knyttet til forskrivning og ekspedering, slik at hele H-reseptkjeden har blitt sett på og forbedret.

Oppgjørsordningen

Den nye oppgjørsordningen legger til grunn «Forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus» som trådte i kraft juli 2015. I følge forskriften skal oppgjørskrav fremmes elektronisk, og taushetsbelagt informasjon kan formidles til helseforetakene for å oppfylle forskriftens formål. Dette gjør det mulig for Helfo å kontrollere kravene og sikre riktig fakturering av de ulike helseforetakene.

Den nye ordningen innebærer at apotek sender elektroniske oppgjørskrav til Helfo som kontrollerer kravene og utbetaler godkjente krav til apoteket. Helfo fakturerer så helseforetakene basert på pasientens bostedsadresse i Folkeregisteret. Helfo fakturerer helseforetakene hver 14.dag og sender en månedlig oppgjørsrapport. Månedsrapporten inneholder ulik informasjon om både forskrivningen, ekspederingen og oppgjøret. Ordningen omfatter også støtte for H-reseptforskrivning i e-reseptløsningen (EPJ, forskrivningsmodul og FEST) og merking av rekvirenter i Helsepersonellregisteret.

Innføringen

Innføring av ny oppgjørsordning er avhengig av at apotekene tar i bruk ny versjon av apoteksystemet som gjør at elektroniske oppgjørskrav kan bli sendt til Helfo som følge av ekspedering i apotek. Fra og med et apotek tar i bruk ny versjon av apoteksystemet vil det kun gå elektroniske oppgjørskrav til Helfo fra apoteket, og apoteket vil slutte med sin fakturering av helseforetakene. Dermed blir det en gradvis overgang til full elektronisk oppgjørsløsning i takt med innføringen av nytt apoteksystem. Ca 20 apotek er nå i pilot for nytt apoteksystem, og ekspedering på disse apotekene vil resultere i elektroniske fakturaer til helseforetakene. I første runde med fakturering fra Helfo for første del av september fikk 12 helseforetak sin første elektroniske faktura for h-resept, men i innføringsperioden vil helseforetakene kunne motta både elektronisk faktura og papirfaktura etter gammel ordning. Dette avhenger av ved hvilket apotek brukerne får ekspedert resepten sin. Det forventes at innføringen av ny oppgjørsordning vil være fullført i november/desember. Det vil si at helseforetakene etter det kun vil motta elektronisk faktura fra Helfo.

Gevinster

Ved innføring av den nye oppgjørsordningen vil det i tillegg til en kvalitetsforbedring for støtte og kontroll i hele kjeden, være åpenbare gevinster for helseforetakene. Dette er først og fremst knyttet til følgende forhold:

  • Helseforetakene vil kun motta én faktura fra Helfo pr periode, mot flere fakturaer fra mange apoteker tidligere.
  • Fakturaen fra Helfo er ferdig kontrollert, slik at helseforetak alltid får en korrekt faktura for sine pasienter fra godkjente rekvirenter.
  • Oppgjørsrapport som gjør det mulig med bedre oppfølging og virksomhetsstyring.

Helse Bergen HF var det første foretaket som fikk faktura og oppgjørsrapport i den nye oppgjørsordningen. Wenche Rolvsvåg, rådgiver ved økonomiavdelingen i Helse Bergen, har bidratt i arbeidet med ny oppgjørsordning fra en tidlig fase, og har lenge sett frem til innføring av den nye ordningen.

På vegne av økonomiavdelingen kan hun fortelle følgende: 
«Administrasjon rundt det økonomiske oppgjøret mellom apotek og helseforetak har frem til nå vært svært tidkrevende i form av kontroll og registrering av fakturaer, samt oppfølging mot apotek ved feilfakturering. For oss vil den nye elektroniske løsningen hvor vi får en felles faktura for alle apotek og hvor Helfo kontrollerer fakturaene, være både arbeidsbesparende og kvalitetsforbedrende. Den nye ordningen vil nå gi helseforetakene et godt verktøy for å kontrollere hele H-reseptkjeden. Vi vil få et analysegrunnlag som gir oss mulighet til å følge opp at både retningslinjer og LIS-anbud følges opp, i tillegg vil vi også få en bedre kvalitetssikring av koding knyttet til denne aktiviteten med påfølgende inntekt.
 I Helse Bergen har vi, i påvente av elektronisk oppgjørsordning, ført kostnader knyttet til H-resepter på ett felles kostnadssted. Nå blir det mulig for oss å samle inntekter og kostnader knyttet til disse medikamentene i de ulike avdelingene hvor beslutningene tas og kan påvirkes. Den nye oppgjørsordningen vil derfor bidra til både faglig og økonomisk bedre virksomhetsstyring i foretaket.»

I følge Wenche Rolvsvåg i Helse Bergen, så er det bare positive sider ved innføring av den nye ordningen og de gleder seg veldig til ordningen er ferdig innført og de kan ta ut gevinstene fullt ut.

​Prosjektleder Ole-Morten Holmøy er glad for et langvarig arbeid nå ser ut til å gi ønskede og etterlengtede resultater for helseforetakene.

- Det har vært en lang og krevende prosess, med koordinering av mange aktører, systemløsninger og avtaler, for etablering av den løsningen som nå innføres,  sier Ole-Morten Holmøy.

- Arbeid med en prosess/løsning som "går på tvers av" så mange aktører og systemer har medført at arbeidet har tatt tid og vært krevende. Men alle parter har trukket i samme retning og bidratt positivt til å drive prosjektet fremover og finne løsninger. Derfor er det veldig gledelig at prosjektet nå er kommet i avslutningsfasen og at man ser ut til å ha lykkes med å levere en løsning som gjør helseforetakene i stand til å ta ut de identifiserte gevinstene, avslutter Holmøy.