Automatisk fødselsnummer til alle nyfødte i hele Norge

Alle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle.

Foto: Helse Sør-Øst

I juni innførte Helse Midt-Norge som den siste helseregionen dataverktøyet for automatisk generering av fødselsnummer. Dermed får alle nyfødte barn i Norge fødselsnummeret raskere, og de fleste før de er 12 timer gamle.
Praksisen tidligere var å sende bekreftelse på papirskjema til Folkeregisteret om at et barn var født. Dette ble gjort av jordmor på sykehuset. I påvente av fødselsnummer ble det opprettet et hjelpenummer som identifiserte barnet. Foreldrene måtte vente 3-6 uker etter fødselen med å få fødselsnummeret til barnet sitt. Dette er nå endret.

En nasjonal webløsning

Fødselsnummeret sendes nå elektronisk til Folkeregisteret via Norsk Helsenett for alle nyfødte barn i hele Norge. Genereringen av fødselsnummeret skjer to ganger i døgnet. Dette betyr at hjelpenummer må fortsatt opprettes i påvente av genereringen av fødselsnummeret, men det erstattes av fødselsnummeret allerede før barnet blir skrevet ut av fødeavdelinger. Fødselsnummeret vil da erstatte det lokale hjelpenummeret som hovedidentifikasjon i barnets journal.
– Opplysninger om den nyfødte vil dermed i større grad være samlet, og det blir enklere for klinikere å hente riktige opplysninger om barnet. Dette er spesielt viktig for nyfødte som i dag har mange journalnotater på ulike lokale hjelpenumre og som ofte kommer tilbake til spesialisthelsetjenesten for behandling i løpet av de første leveårene, sier prosjektleder for det nasjonale utviklingsprosjektet, Anne Britt Thuestad.

Høyere pasientsikkerhet

– Formålet er å ta i bruk et fødselsnummer for den nyfødte raskere, og gjennom dette forbedre pasientsikkerheten ved at barnet får en unik, sikker ID, sier Thuestad.
– I tillegg vil løsningen føre til mindre manuelt arbeid for Skatteetaten og den vil legge grunnlaget for å oppnå det samme for spesialisthelsetjenesten, sier hun.
Løsningen vil også bidra til at barnets epikrise inneholder fødselsnummeret før den sendes ut til andre instanser i primærhelsetjenesten.
Fødselsnummeret benyttes som ID i mange ulike registre i samfunnet. Tidligere tildeling av fødselsnummer gjør det mulig å kombinere opplysninger fra tidlig sykehistorie for barn med opplysninger i registre for andre sektorer. Hjelpenumre gjelder i dag kun innenfor ett helseforetak. Med fødselsnummer kan man forske på hele barnets sykehistorie, også den tidligste sykehistorien. Informasjon fra tidlig sykehistorie kan ses i sammenheng med informasjon som ligger i registrene hos andre sektorer.
Foreldrene får en sms fra Skattedirektoratet så snart fødselsmeldingen er behandlet, og kan da finne fødselsnummeret i Altinn. De kan da registrere navn, skaffe pass og opprette bankkonto hvis de vil.

Godt mottatt

Løsningen er blitt godt mottatt av sykehusene i hele landet.
– Innføringen av løsningen har gått veldig fint fordi den har blitt så godt mottatt. Jordmødrene har lært seg systemet raskt, og er veldig flinke til å sende meldingene. Det har vært en koordinator på hvert sykehus eller hvert helseforetak, og de har gjort en veldig god jobb. Også ledelsen ved avdelingene har lagt godt til rette for innføringen, sier prosjektlederne for innføringen i de fire helseregionene, Tonje Wigestrand (Helse Vest), Hege Torp (Helse Nord), Kurt Hafskjær (Helse Midt- Norge) og Anne Britt Thuestad (Helse Sør-Øst).
Thuestad berømmer jordmødrene som har vært involvert i utviklingen av dataløsningen.
– Løsningen har blitt så enkel og brukervennlig at jordmødrene selv følte det unødvendig med e-læringskurs i bruk av løsningen. Dette er takket være moderne metoder for å få frem brukervennlige løsninger og involvering av de som skal benytte løsningen i sitt daglige arbeid, sier hun.

Bredt samarbeid

Prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer» eies av Nasjonal IKT HF, og er i Helse Sør-Øst en del av Regional klinisk løsning. Prosjektet styres av en styringsgruppe med representanter fra Nasjonal IKT HF, Skattedirektoratet, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og de fire helseregionene.
– Uten en god styringsgruppe hadde vi ikke klart å gjennomføre dette. Samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og skatteetaten har vært godt på alle nivåer. Jordmødre fra alle de regionale helseforetakene har vært involvert i prosjektet sammen med saksbehandlere fra Skatteetaten. Videre har det vært et godt samarbeid mellom de regionale prosjektlederne for innføringen i de fire helseregionene. Sammen har vi utviklet og innført løsningen, sier Thuestad, som også har vært kontaktpunkt for Skattedirektoratet i nasjonal utrulling av dataverktøyet.
Norsk Helsenett har utviklet den tekniske løsningen, og jordmødre fra alle fire regioner, leger og helsesekretærer fra Oslo universitetssykehus har deltatt i utviklingen av brukergrensesnittet i løsningen.

Et vellykket tiltak

– Vi gleder oss over å ha fått på plass en kvalitativt god løsning som har blitt godt mottatt i klinikkene, sier leder for den nasjonale styringsgruppen for prosjektet, Eli Stokke Rondeel.
– Dette er et godt eksempel på et nasjonalt digitaliseringsprosjekt som har lykkes, sier hun.
– Ikke minst er det svært gledelig at løsningen nå er implementert nasjonalt, sier porteføljeansvarlig fra Nasjonal IKT, Nina Bjørlykke.
– Løsningen er et vellykket og godt koordinert tiltak fra Nasjonal IKT og er blitt gjennomført på en god måte av Helse Sør-Øst som har hatt prosjektansvaret, sier hun.

Neste steg

– I dag må klinikerne hente fødselsnummeret i webløsningen hos Norsk Helsenett, og deretter manuelt «smelte» det sammen med hjelpenummeret og legge det inn i babyens journal. Neste trinn er at nummeret kommer automatisk inn i journalen. Helse Vest har allerede dette på plass, og tanken er at de øvrige helseregionene også skal implementere trinn 2, men i varierende tempo, sier Bjørlykke.
– Vi har forberedt en elektronisk motorvei samt ett felles ytre punkt mot samarbeidspartnere, gjennom å benytte Norsk Helsenett som en felles leverandør for hele spesialisthelsetjenesten i forhold til automatisk fødselsnummer. Når det moderniserte folkeregisteret kommer, vil det være mulig å motta fødselsnummeret langt raskere. Da kan man bygge videre på arbeidet som er gjort og flere av endringene og tilpasningene kan gjøres i Norsk Helsenett uten at dette påvirker helseforetakene i stor grad. Ifølge planene skal fødselsnummeret kunne være tilgjengelig i løpet av kort tid, alt fra sekunder til noen få minutter etter at jordmor har sendt melding om at barnet er født. Det betyr at prøver av den nyfødte kan bestilles på den samme ID som svarene kommer på, sier Bjørlykke. Dette vil bety enda høyere pasientsikkerhet og gode effektivitetsgevinster for spesialisthelsetjenesten, legger hun til.