Trenger du en referansemodell?

Fagforum for arkitektur i Nasjonal IKT har i 2018 oppdatert og publisert referansemodeller for kapabiliteter og prosesser i spesialisthelsetjenesten. Referansemodellene finner du på «Kilden» (https://kilden.sykehusene.no/).

​Hva er en referansemodell?

En referansemodell kan ses som en mal som gir veiledning for prosjekter og andre aktiviteter i utarbeidelse av analyser, kartlegginger og andre leveranser. Referansemodellene er nyttige i forbindelse med standardisering av felles praksis, gir et felles begrepsapparat, og skaper grunnlag for økt samordning og enklere samhandling på tvers av sykehus og regioner både i drift og utvikling.

Ved å bruke samme referansemodell (mal) over tid og i ulike enheter så er det enklere å identifisere unødvendig og uønsket variasjon, og kandidater til standardisering.

Kapabilitetsmodell og prosessmodell

Fagforum for arkitektur har utarbeidet og forbedret flere referansemodeller i 2018. Spesielt kan arbeidet med kapabilitetsmodellen og prosessmodellen for spesialisthelsetjenesten nevnes.

Kapabiliteter er evner et foretak som yter helsehjelp innehar, må inneha eller benytter for å utøve sitt oppdrag og nå sine mål. En referansemodell for kapabiliteter definerer de nødvendige kapabilitetene (evnene) og grupper de som hører sammen. Kapabilitetsmodellen er inndelt i fire grupper, og hver gruppe inneholder kapabiliteter på to nivåer.

Kapabilitetene

Kapabilitetene som sammen utgjør «Kjernevirksomheten» på et sykehus. Øverste nivå inneholder tre grupper til: «Styring og retning», «Medisinsk service», og «Støtte». Hentet fra «Kilden».

Kapabilitetsmodellen har blitt aktivt brukt i både prosjekt- og linjearbeid. Et eksempel er Helse Midt-Norge som bruker en tidligere versjon av modellen i Helseplattformen, programmet for anskaffelse og innføring av en ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Et annet eksempel er Helse Vest som har brukt modellen for å analysere gapet mellom strategi og prosjektportefølje. Kapabilitetsmodellen finner du her: https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Kapabilitetsmodell+for+virksomheter+som+yter+helsehjelp


Prosessmodellen definerer prosessene i sykehus som inngår i dagens behandlingsforløp og direkte bidrar til leveransen av den lovpålagte oppgaven å yte helsehjelp. For å understøtte felles praksis for modellering av sykehusenes eksisterende prosesser har regionene gått sammen for å utarbeide en felles referansemodell for prosesser. Prosessmodellen er en referanse for hvilke prosesser sykehus kan ha for å utøve sitt oppdrag.

Prosessmodellen

Prosessene som er nødvendige for å yte helsehjelp. Øverste nivå inneholder tre prosessgrupper til: «Medisinsk og helsefaglig forskning», «Opplæring av pasienter», og «Utdanning av helsepersonell». I tillegg finnes det noen støtteprosesser. Hentet fra «Kilden».

Modellen skal gi et felles begrepsapparat og grenser for prosesser, og skaper dermed grunnlag for økt samordning og bedre flyt på tvers av sykehusenes avdelinger og fag. Dette bidrar til enklere samhandling på tvers av sykehus og regioner både i drift og utvikling. Prosessmodellen finner du her: https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Prosessmodell+for+sykehus

Andre referansemodeller

Fra tidligere har Fagforum for arkitektur i Nasjonal IKT etablert applikasjonsmodell, funksjonalitetsmodell for EPJ og informasjonsmodell. Se «Kilden» (kilden.sykehusene.no) for mer informasjon.

Forvaltning av referansemodeller

For å ivareta og forvalte referansemodellene over tid er det nedsatt forvaltningsgrupper for prosessmodellen og kapabilitetsmodellen. Det vil etableres forvaltningsgrupper for de øvrige referansemodellene etter hvert som de blir oppdatert.

For nærmere informasjon ta kontakt med leder for Fagforum for arkitektur, Tim Papas.