Nasjonal IKT HF blir avviklet

De regionale helseforetakene har vedtatt en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF. Regionene ønsker å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten gjennom andre formaliserte samarbeidsarenaer.

Nasjonal IKT HF

​Nasjonal IKT HF ble opprettet 1. januar 2014, og skulle være spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Dette gjaldt både samhandling mellom ulike helseforetak og de regionale helseforetakene, og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og etterhvert Direktoratet for e-helse.

Nasjonal IKTs rolle ble endret

Endringene i aktørbildet i sektoren har hatt stor innvirkning på Nasjonal IKTs rolle. Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren. Etableringen av Sykehusinnkjøp HF, også et felleseid selskap av helseregionene, gjør det aktuelt å legge felles IKT-anskaffelser som en oppgave til dette foretaket.

De regionale helseforetakene har gjennom 2017 og 2018 etablert en ny samarbeidsmodell der en av regionene gis rollen som hovedsamarbeidspart. Dette er en samarbeidsform som ble etablert for samarbeidet med Direktoratet for e-helse.

Les mer om bakgrunnen for styrt avvikling av Nasjonal IKT HF her: https://nasjonalikt.no/nyheter/foreslar-en-styrt-avvikling-av-nasjonal-ikt-hf

Avvikling av ulike oppgaver

- Foretakets oppgaver og prosjekter vil ivaretas innenfor de fire regionale helseforetakene. Endelig dato for avvikling er foreløpig ikke fastsatt, sier administrerende direktør Jan Eirik Olsen. - Vi jobber foreløpig etter antakelse om at det kan skje innen 31.12.2019.

- Avviklingsstyret skal gjennomføre avviklingen av Nasjonal IKT HF. Ledelsen i Nasjonal IKT HF har fått i oppdrag fra styret å informere interessenter og leverandører. Ansatte i Nasjonal IKT vil få tilbud om stillinger knyttet til sin geografiske tilhørighet, hovedsakelig gjennom Helse Vest IKT og Sykehuspartner/Helse Sør-Øst. De ansatte har vært involvert gjennom hele prosessen og det er et mål at de ivaretas på en god måte. Det er viktig at avviklingen av foretaket skjer på en god og ryddig måte, avslutter Olsen.