Avslutning av innkjøpsprosjektet for ny AMK-løsning

Styreleder i Nasjonal IKT, Hilde Brit Christiansen, understreker at beslutningen som er tatt er å stanse et innkjøpsprosjekt i den dialogbaserte anskaffelsesprosessen som har pågått for ny AMK-løsning. 

En dialogbasert innkjøps-/anskaffelsesprosess innebærer at oppdragsgiver skal utarbeid underlag og videreutvikle krav og behovsforståelse i samarbeid med tilbydere som skal bli et konkurransegrunnlag leverandørene skal basere sine tilbud på.

AMK- prosjektet var altså ikke kommet til endelig kravspesifikasjon som må være på plass før neste fase av en innkjøps/anskaffelsesprosess kunne gjennomføres.

- Det innebærer at en har utforsket mulighetene for å finne løsninger innenfor akseptabel kompleksitet og risiko sammen med tilbydere. Det er nettopp dette denne fasen skal benyttes til. Det er altså en «innkjøpsprosess» som er stoppet. Ikke et IKT- eller innførings-prosjekt, sier styreleder Hilde Brit Christiansen.

For å utvikle et solid grunnlag som et endelig konkurransegrunnlag må ha, har det vært helt nødvendig å involvere fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, de som skal bruke løsningen. Det betyr at innsatsen fagpersonene har bidratt med har gitt et svært solid kunnskapsgrunnlag som vi skal benytte i vår oppsummering og vurdering av veien videre. Det er og vårt ønske at tilbydere benytter kunnskapsgrunnlaget for å vurdere sine løsninger.

Nasjonal IKTs påløpte direkte prosjektkostnader for hele prosjektperioden, (2015, 2016 og til medio mai 2017) er 17,1 millioner kroner. Av dette er det medgått 2,5 millioner kroner til ekstern bistand. Endelig prosjektregnskap vil foreligge så snart som mulig.

- I tillegg til Nasjonal IKT HF sine prosjektkostnader er det investert i et betydelig faglig kunnskapsgrunnlag i innkjøpsprosjektet med involvering av fagpersonell fra landets sykehus og AMK sentraler, slik må det være, sier styrets leder Hilde Brit Christiansen, det er tross alt de som skal bruke løsningen.

Basert på alle rapporterte medgåtte prosjekttimer per mai 2017 utgjør dette for hele prosjektperioden et samlet forbruk av totalt 17 årsverk, (det vil si prosjektperioden 2015, 2016 og 2017 med ulik innsats gjennom prosjektperioden). Det har vært langt flere nøkkelpersoner involvert i prosjektet enn det som er omregnet til årsverk. Oppsummering av rapporterte timeforbruk for egne ressurser i innkjøpsprosjektet ble oppsummert i løpet av gårsdagen. - Det har vært viktig å få frem oversikten over innsatsen fra prosjektdeltakerne sier styrets leder i Nasjonal IKT, Hilde Brit Christiansen. Det er med på å synliggjøre en betydelig og viktig faglig innsats i prosjektet som vil bli brukt, når den tid kommer.

Selv om innkjøpsprosjektet nå er avsluttet beholder spesialisthelsetjenesten kunnskapsgrunnlaget som er av stor verdi for videre prosesser, sier styrets leder Hilde Brit Christiansen.