Retningslinjer for tildeling av midler

FMK disponerer årlig 6,7 millioner kroner (2017) øremerket utvikling av IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

FMK skal via tildeling av midler stimulere til gjennomførelse av prosjekter innen sentrale og relevante IKT satsninger av stor betydning. FMK vil hvert år vurdere hovedsatsninger som er essensiell for feltet.


FKM skal bidra til å delfinansiere nyutvikling av tekniske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre for å sikre alle nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre ressurser i en oppstartsfase og sikre at nye register velger en av de anbefalte tekniske løsningene for nasjonale kvalitetsregister.

Søknad-, vurdering- og tildelingsprosess

Søknad

FMK forholder seg til de regionale fagsentrene, ikke til enkeltregister. Søknad skal forankres og sendes via regionalt fagsenter. Respektive regionale servicesentrene prioriterer sine kandidater.

Søknad om IKT Satsning/ prosjektfinansiering

Søknad om økonomisk støtte til utvikling nye nasjonale kvalitetsregistre på anbefalt teknisk løsning

Vurderingskriterier

Overordnede føringer for hva FMK vil gi støtte til:

 1. Prosjekter som kan defineres til å gå under bestemte satsingsfelt vurderes ut i fra følgende kriterier.
  1. Grad av nødvendighet for prosjektet sett fra et helhetsperspektiv pr satsningsområde
  2. Grad av gjenbruksverdi og samkjøring mellom leverandørene
  3. Prosjektet vil gi økt verdi for flere registre i form av bedre kvalitet, redusert kompleksitet, forenkling for brukerne og lignende. 
  4. Realistisk plan for gjennomføring
  5. Sannsynliggjort leveranse
  6. I hvilken grad støtter prosjektet opp under tanken om standardiserte data og grensesnitt
  7. Prosjektet er i henhold til Nasjonale føringer for sikkerhet og arkitektur

   Prosjektene må beskrives i egne prosjektbeskrivelser som sendes inn til FMK via det regionale servicemiljøet.  Presentasjon av søknaden for Fagforum medisinske kvalitetsregistre er påkrevd.
 2. Utvikling av nye nasjonale kvalitetsregistre på anbefalt teknisk løsning ut ifra følgende kriterier:
  1. Videreutvikling av tekniske løsninger for nasjonale kvalitetsregistre, som øker gjenbruksverdien for kvalitetsregister på den anbefalte tekniske løsningen
  2. Tekniske løsninger som eies av den offentlige helsetjenesten og som dermed ikke er kommersielle
  3. Realistisk plan for gjennomføring
  4. Sannsynliggjort leveranse
  5. Potensielle gevinster i forhold til forbedring i pasientbehandling, positive bidrag i forbindelse med etablering av nasjonale retningslinjer eller kvalitetsindikatorer, bidrag i forbindelse med PROMS eller annet.

    Omfang på mulig støtte vil være:

 1. Ved utvikling av IKT-verktøy for nye registre mottar disse inntil 250.000 kr i støtte fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre.
 2. Hvis nyutvikling avstedkommer et behov for utvikling av felleskomponenter hos "leverandøren", utløser dette ytterligere støtte fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre oppad begrenset til 150.000 kr.


 

Tid for søknad
Søknad som kommer til Fagforum medisinske kvalitetsregistre fra regionale fagsenter vil bli behandlet fortløpende.

Rapportering
Bruk av tildelte midler forutsettes rapportert tilbake via regionalt fagsenter med oppsummering av hva som er etablert, resultater og eventuelle større avvik fra søknad.

Mal for rapportering av forbrukte midler

 

Fant du det du lette etter?