EPJ Systemeierforum

SEF

EPJ Systemeierforum er et forvaltningsforum og har som hovedoppgave å samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ med det formål om å bidra til forbedring av dagens EPJ systemer i bruk, implementering, forvaltning og videreutvikling.

​Forumet har to fokusområder:

1.  Samhandling med leverandør og interessentgrupper

2. Erfaringsdeling og samordning mellom regionene

EPJ-systemeierforum koordinerer ulike grupper og nettverk som arbeider med bruk og forvaltning av dagens EPJ på tvers av RHFene. Følgende forvaltningsgrupper rapporterer til EPJ Systemeierforum og bemannes med leder/sekretær finansiert av Nasjonal IKT HF:

1. Journalstruktur og tilgangsstyring

Hovedmål: Felles nasjonal journalstruktur, rollebenevnelser og tilgangsprinsipper for spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette er en forutsetning for sikker og effektiv deling av informasjon mellom enheter og IT-systemer.

2. Arketypeforvaltning

Hovedmål: Forvalte et nasjonalt arketypebibliotek og sikre at arketyper som tas i bruk i Norge er designet med så høy kvalitet som mulig.

3. EPJ-Systemsvikt

Hovedoppgave: Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe mot svikt i pasientadministrativt arbeid skal samordne felles nasjonale tiltak mot systemsvikt knyttet til bruk av PAS/EPJ-system, og gi innstillinger til felles beste praksis for organisatoriske rutiner og opplæring til EPJ Systemeierforum.

4. Samordningsforum for DIPS Arena - Ikke aktiv

Hovedoppgave: Nasjonal IKTs samordningsråd for DIPS Arena skal samordne prioriteringsprosessene og sørge for å gi innstilling til prioritet av utviklingsønsker, samt ivareta prioritering og fordeling av modellering mot nasjonale oppgaver.

5. Samordning av rapporteringskodeverk - Ikke aktiv

Hovedoppgave: Sørge for nødvendig koordinering av ressurspersoner fra RHF slik at spesialisthelsetjenesten samlet kan bidra inn i helsedirektoratets arbeid med reduksjon og forenkling rapporteringskrav.
 


 

Sammensetting

​Gunnar Jårvik (leder)
Nasjonal IKT HF
​Siv Ingebrigtsen (sekretariat)
Nasjonal IKT HF
​Ørjan Andersen
Helse Vest RHF​
​Vidar Råheim
Helse Vest RHF
​Ulf Sigurdsen
Helse Sør-Øst RHF
​Andy Hyde
Helse Sør-Øst RHF
​Tone Selnes Lorentzen
Helse Midt-Norge RHF
​Rut Naversen
Helse Midt-Norge RHF
​Kristian Berg
Helse Nord RHF
​Morten Reintz
Helse Nord RHF